ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید سعید مظلومی، احمد ستوده، علی اسدیان، شهاب رضاییان، (1398). ارزشیابی کارگاه آموزشی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت بر اساس الگوی کرک پاتریک، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 18(3)، 1-10. magiran.com/p2028338
Ahmad Sotoudeh, Ali Asadian, Shahab Rezaeian, Seyed Saeed Mazloomy, (2019). Evaluation of a Workshop on Social Determinants of Health based on Kirkpatrrick Model, Tolooe Behdasht, 18(3), 1-10. magiran.com/p2028338
سید سعید مظلومی، احمد ستوده، علی اسدیان، شهاب رضاییان، ارزشیابی کارگاه آموزشی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت بر اساس الگوی کرک پاتریک. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1398؛ 18(3): 1-10. magiran.com/p2028338
Ahmad Sotoudeh, Ali Asadian, Shahab Rezaeian, Seyed Saeed Mazloomy, Evaluation of a Workshop on Social Determinants of Health based on Kirkpatrrick Model, Tolooe Behdasht, 2019; 18(3): 1-10. magiran.com/p2028338
سید سعید مظلومی، احمد ستوده، علی اسدیان، شهاب رضاییان، "ارزشیابی کارگاه آموزشی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت بر اساس الگوی کرک پاتریک"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 18، شماره 3 (1398): 1-10. magiran.com/p2028338
Ahmad Sotoudeh, Ali Asadian, Shahab Rezaeian, Seyed Saeed Mazloomy, "Evaluation of a Workshop on Social Determinants of Health based on Kirkpatrrick Model", Tolooe Behdasht 18, no.3 (2019): 1-10. magiran.com/p2028338
سید سعید مظلومی، احمد ستوده، علی اسدیان، شهاب رضاییان، (1398). 'ارزشیابی کارگاه آموزشی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت بر اساس الگوی کرک پاتریک'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 18(3)، صص.1-10. magiran.com/p2028338
Ahmad Sotoudeh, Ali Asadian, Shahab Rezaeian, Seyed Saeed Mazloomy, (2019). 'Evaluation of a Workshop on Social Determinants of Health based on Kirkpatrrick Model', Tolooe Behdasht, 18(3), pp.1-10. magiran.com/p2028338
سید سعید مظلومی؛ احمد ستوده؛ علی اسدیان؛ شهاب رضاییان. "ارزشیابی کارگاه آموزشی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت بر اساس الگوی کرک پاتریک". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 18 ،3 ، 1398، 1-10. magiran.com/p2028338
Ahmad Sotoudeh; Ali Asadian; Shahab Rezaeian; Seyed Saeed Mazloomy. "Evaluation of a Workshop on Social Determinants of Health based on Kirkpatrrick Model", Tolooe Behdasht, 18, 3, 2019, 1-10. magiran.com/p2028338
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال