ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آمنه مرزبان، وحید رحمانیان، مهرنوش شیردلی، مهران برزگران، سجاد بهاری نیا، (1398). آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان شرکت های تهیه و توزیع مواد غذایی (کترینگ) شهر یزد در زمینه بهداشت مواد غذایی، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 18(3)، 57-68. magiran.com/p2028343
Ameneh Marzban, Vahid Rahmanian, Mehrnoosh Shirdeli, Mehran Barzegaran, Sajad Baharinya, (2019). Knowledge, Attitude, and Practice about Food Hygiene and Safety among Food Catering Staff in Yazd, Tolooe Behdasht, 18(3), 57-68. magiran.com/p2028343
آمنه مرزبان، وحید رحمانیان، مهرنوش شیردلی، مهران برزگران، سجاد بهاری نیا، آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان شرکت های تهیه و توزیع مواد غذایی (کترینگ) شهر یزد در زمینه بهداشت مواد غذایی. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1398؛ 18(3): 57-68. magiran.com/p2028343
Ameneh Marzban, Vahid Rahmanian, Mehrnoosh Shirdeli, Mehran Barzegaran, Sajad Baharinya, Knowledge, Attitude, and Practice about Food Hygiene and Safety among Food Catering Staff in Yazd, Tolooe Behdasht, 2019; 18(3): 57-68. magiran.com/p2028343
آمنه مرزبان، وحید رحمانیان، مهرنوش شیردلی، مهران برزگران، سجاد بهاری نیا، "آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان شرکت های تهیه و توزیع مواد غذایی (کترینگ) شهر یزد در زمینه بهداشت مواد غذایی"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 18، شماره 3 (1398): 57-68. magiran.com/p2028343
Ameneh Marzban, Vahid Rahmanian, Mehrnoosh Shirdeli, Mehran Barzegaran, Sajad Baharinya, "Knowledge, Attitude, and Practice about Food Hygiene and Safety among Food Catering Staff in Yazd", Tolooe Behdasht 18, no.3 (2019): 57-68. magiran.com/p2028343
آمنه مرزبان، وحید رحمانیان، مهرنوش شیردلی، مهران برزگران، سجاد بهاری نیا، (1398). 'آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان شرکت های تهیه و توزیع مواد غذایی (کترینگ) شهر یزد در زمینه بهداشت مواد غذایی'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 18(3)، صص.57-68. magiran.com/p2028343
Ameneh Marzban, Vahid Rahmanian, Mehrnoosh Shirdeli, Mehran Barzegaran, Sajad Baharinya, (2019). 'Knowledge, Attitude, and Practice about Food Hygiene and Safety among Food Catering Staff in Yazd', Tolooe Behdasht, 18(3), pp.57-68. magiran.com/p2028343
آمنه مرزبان؛ وحید رحمانیان؛ مهرنوش شیردلی؛ مهران برزگران؛ سجاد بهاری نیا. "آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان شرکت های تهیه و توزیع مواد غذایی (کترینگ) شهر یزد در زمینه بهداشت مواد غذایی". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 18 ،3 ، 1398، 57-68. magiran.com/p2028343
Ameneh Marzban; Vahid Rahmanian; Mehrnoosh Shirdeli; Mehran Barzegaran; Sajad Baharinya. "Knowledge, Attitude, and Practice about Food Hygiene and Safety among Food Catering Staff in Yazd", Tolooe Behdasht, 18, 3, 2019, 57-68. magiran.com/p2028343
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال