ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی صدری اصفهانی، مهسا نظری، هادی علی مرادی، ویدا سادات انوشه، رضا جعفری، غلام حسین حلوانی، علیرضا میرجلیلی، (1398). مطالعه رابطه استرس شغلی وعوامل مرتبط با حوادث کاری در کارکنان سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهر یزد، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 18(3)، 69-80. magiran.com/p2028344
Gholam Hossein Halvani, Alireza Mirjalili, Mahsa Nazari, Hadi Alimoradi, Vida Sadat Anoosheh, Reza Jafari, Ali Sadri, (2019). A study of the relationship between occupational stress and work accidents in employees of fire department and safety services of Yazd city, Tolooe Behdasht, 18(3), 69-80. magiran.com/p2028344
علی صدری اصفهانی، مهسا نظری، هادی علی مرادی، ویدا سادات انوشه، رضا جعفری، غلام حسین حلوانی، علیرضا میرجلیلی، مطالعه رابطه استرس شغلی وعوامل مرتبط با حوادث کاری در کارکنان سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهر یزد. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1398؛ 18(3): 69-80. magiran.com/p2028344
Gholam Hossein Halvani, Alireza Mirjalili, Mahsa Nazari, Hadi Alimoradi, Vida Sadat Anoosheh, Reza Jafari, Ali Sadri, A study of the relationship between occupational stress and work accidents in employees of fire department and safety services of Yazd city, Tolooe Behdasht, 2019; 18(3): 69-80. magiran.com/p2028344
علی صدری اصفهانی، مهسا نظری، هادی علی مرادی، ویدا سادات انوشه، رضا جعفری، غلام حسین حلوانی، علیرضا میرجلیلی، "مطالعه رابطه استرس شغلی وعوامل مرتبط با حوادث کاری در کارکنان سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهر یزد"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 18، شماره 3 (1398): 69-80. magiran.com/p2028344
Gholam Hossein Halvani, Alireza Mirjalili, Mahsa Nazari, Hadi Alimoradi, Vida Sadat Anoosheh, Reza Jafari, Ali Sadri, "A study of the relationship between occupational stress and work accidents in employees of fire department and safety services of Yazd city", Tolooe Behdasht 18, no.3 (2019): 69-80. magiran.com/p2028344
علی صدری اصفهانی، مهسا نظری، هادی علی مرادی، ویدا سادات انوشه، رضا جعفری، غلام حسین حلوانی، علیرضا میرجلیلی، (1398). 'مطالعه رابطه استرس شغلی وعوامل مرتبط با حوادث کاری در کارکنان سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهر یزد'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 18(3)، صص.69-80. magiran.com/p2028344
Gholam Hossein Halvani, Alireza Mirjalili, Mahsa Nazari, Hadi Alimoradi, Vida Sadat Anoosheh, Reza Jafari, Ali Sadri, (2019). 'A study of the relationship between occupational stress and work accidents in employees of fire department and safety services of Yazd city', Tolooe Behdasht, 18(3), pp.69-80. magiran.com/p2028344
علی صدری اصفهانی؛ مهسا نظری؛ هادی علی مرادی؛ ویدا سادات انوشه؛ رضا جعفری؛ غلام حسین حلوانی؛ علیرضا میرجلیلی. "مطالعه رابطه استرس شغلی وعوامل مرتبط با حوادث کاری در کارکنان سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهر یزد". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 18 ،3 ، 1398، 69-80. magiran.com/p2028344
Gholam Hossein Halvani; Alireza Mirjalili; Mahsa Nazari; Hadi Alimoradi; Vida Sadat Anoosheh; Reza Jafari; Ali Sadri. "A study of the relationship between occupational stress and work accidents in employees of fire department and safety services of Yazd city", Tolooe Behdasht, 18, 3, 2019, 69-80. magiran.com/p2028344
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال