ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسرین فخاریان، جعفر ثمری، مهدی قزل سفلو، (1398). اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب، افسردگی و بهزیستی روان شناختی بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید هاشیموتو، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 21(2)، 65-72. magiran.com/p2028358
Nasrin Fakharian, Mehdi Ghezelsefloo, Jafar Samari, (2019). The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on the Anxiety, Depression and Psychological well-being of Patients with Hypothyroidism, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 21(2), 65-72. magiran.com/p2028358
نسرین فخاریان، جعفر ثمری، مهدی قزل سفلو، اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب، افسردگی و بهزیستی روان شناختی بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید هاشیموتو. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 1398؛ 21(2): 65-72. magiran.com/p2028358
Nasrin Fakharian, Mehdi Ghezelsefloo, Jafar Samari, The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on the Anxiety, Depression and Psychological well-being of Patients with Hypothyroidism, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 2019; 21(2): 65-72. magiran.com/p2028358
نسرین فخاریان، جعفر ثمری، مهدی قزل سفلو، "اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب، افسردگی و بهزیستی روان شناختی بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید هاشیموتو"، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 21، شماره 2 (1398): 65-72. magiran.com/p2028358
Nasrin Fakharian, Mehdi Ghezelsefloo, Jafar Samari, "The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on the Anxiety, Depression and Psychological well-being of Patients with Hypothyroidism", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 21, no.2 (2019): 65-72. magiran.com/p2028358
نسرین فخاریان، جعفر ثمری، مهدی قزل سفلو، (1398). 'اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب، افسردگی و بهزیستی روان شناختی بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید هاشیموتو'، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 21(2)، صص.65-72. magiran.com/p2028358
Nasrin Fakharian, Mehdi Ghezelsefloo, Jafar Samari, (2019). 'The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on the Anxiety, Depression and Psychological well-being of Patients with Hypothyroidism', Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 21(2), pp.65-72. magiran.com/p2028358
نسرین فخاریان؛ جعفر ثمری؛ مهدی قزل سفلو. "اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب، افسردگی و بهزیستی روان شناختی بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید هاشیموتو". مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 21 ،2 ، 1398، 65-72. magiran.com/p2028358
Nasrin Fakharian; Mehdi Ghezelsefloo; Jafar Samari. "The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on the Anxiety, Depression and Psychological well-being of Patients with Hypothyroidism", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 21, 2, 2019, 65-72. magiran.com/p2028358
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال