ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد بخشی، مریم رف رف، سیمین حق روان، محمد اصغری، افشار جعفری، (1398). تاثیر مکمل یاری زنجبیل به تنهایی و همراه با تمرینات تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر شاخص های تن سنجی و سطوح آیریزین سرم در مردان چاق، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 21(2)، 83-91. magiran.com/p2028360
Mohammad Bakhshi, Maryam Rafraf, Simin Haghravan, Afshar Jafari, Mohammad Ashghari, (2019). The Effect of Ginger Supplementation and High Intensity Interval Training (HIIT) on Anthropometric Indices and Serum Level of Irisin in Obese Men, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 21(2), 83-91. magiran.com/p2028360
محمد بخشی، مریم رف رف، سیمین حق روان، محمد اصغری، افشار جعفری، تاثیر مکمل یاری زنجبیل به تنهایی و همراه با تمرینات تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر شاخص های تن سنجی و سطوح آیریزین سرم در مردان چاق. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 1398؛ 21(2): 83-91. magiran.com/p2028360
Mohammad Bakhshi, Maryam Rafraf, Simin Haghravan, Afshar Jafari, Mohammad Ashghari, The Effect of Ginger Supplementation and High Intensity Interval Training (HIIT) on Anthropometric Indices and Serum Level of Irisin in Obese Men, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 2019; 21(2): 83-91. magiran.com/p2028360
محمد بخشی، مریم رف رف، سیمین حق روان، محمد اصغری، افشار جعفری، "تاثیر مکمل یاری زنجبیل به تنهایی و همراه با تمرینات تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر شاخص های تن سنجی و سطوح آیریزین سرم در مردان چاق"، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 21، شماره 2 (1398): 83-91. magiran.com/p2028360
Mohammad Bakhshi, Maryam Rafraf, Simin Haghravan, Afshar Jafari, Mohammad Ashghari, "The Effect of Ginger Supplementation and High Intensity Interval Training (HIIT) on Anthropometric Indices and Serum Level of Irisin in Obese Men", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 21, no.2 (2019): 83-91. magiran.com/p2028360
محمد بخشی، مریم رف رف، سیمین حق روان، محمد اصغری، افشار جعفری، (1398). 'تاثیر مکمل یاری زنجبیل به تنهایی و همراه با تمرینات تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر شاخص های تن سنجی و سطوح آیریزین سرم در مردان چاق'، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 21(2)، صص.83-91. magiran.com/p2028360
Mohammad Bakhshi, Maryam Rafraf, Simin Haghravan, Afshar Jafari, Mohammad Ashghari, (2019). 'The Effect of Ginger Supplementation and High Intensity Interval Training (HIIT) on Anthropometric Indices and Serum Level of Irisin in Obese Men', Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 21(2), pp.83-91. magiran.com/p2028360
محمد بخشی؛ مریم رف رف؛ سیمین حق روان؛ محمد اصغری؛ افشار جعفری. "تاثیر مکمل یاری زنجبیل به تنهایی و همراه با تمرینات تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر شاخص های تن سنجی و سطوح آیریزین سرم در مردان چاق". مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 21 ،2 ، 1398، 83-91. magiran.com/p2028360
Mohammad Bakhshi; Maryam Rafraf; Simin Haghravan; Afshar Jafari; Mohammad Ashghari. "The Effect of Ginger Supplementation and High Intensity Interval Training (HIIT) on Anthropometric Indices and Serum Level of Irisin in Obese Men", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 21, 2, 2019, 83-91. magiran.com/p2028360
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال