ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته نوراللهی، ابراهیم گنجی مقدم، مریم تاتاری، احمد اصغرزاده، (1397). ارزیابی تحمل شوری گیاه پنیرباد (Withania coagulans Dunal.) براساس برخی شاخص های ریخت شناسی و فیزیولوژیک، مجله علوم و فنون باغبانی ایران، 20(1)، 79-86. magiran.com/p2028400
Fereshte Nurollahi, Ebrahim Ganji Moghadam, Maryam Tatari, Ahmad Asgharzade, (2019). Evaluation of Salinity Tolerance of Withania (Withania coagulans Dunal.) Based on Some Morphological and Physiological Indices, Journal of Horticultural Science and Technology, 20(1), 79-86. magiran.com/p2028400
فرشته نوراللهی، ابراهیم گنجی مقدم، مریم تاتاری، احمد اصغرزاده، ارزیابی تحمل شوری گیاه پنیرباد (Withania coagulans Dunal.) براساس برخی شاخص های ریخت شناسی و فیزیولوژیک. مجله علوم و فنون باغبانی ایران، 1397؛ 20(1): 79-86. magiran.com/p2028400
Fereshte Nurollahi, Ebrahim Ganji Moghadam, Maryam Tatari, Ahmad Asgharzade, Evaluation of Salinity Tolerance of Withania (Withania coagulans Dunal.) Based on Some Morphological and Physiological Indices, Journal of Horticultural Science and Technology, 2019; 20(1): 79-86. magiran.com/p2028400
فرشته نوراللهی، ابراهیم گنجی مقدم، مریم تاتاری، احمد اصغرزاده، "ارزیابی تحمل شوری گیاه پنیرباد (Withania coagulans Dunal.) براساس برخی شاخص های ریخت شناسی و فیزیولوژیک"، مجله علوم و فنون باغبانی ایران 20، شماره 1 (1397): 79-86. magiran.com/p2028400
Fereshte Nurollahi, Ebrahim Ganji Moghadam, Maryam Tatari, Ahmad Asgharzade, "Evaluation of Salinity Tolerance of Withania (Withania coagulans Dunal.) Based on Some Morphological and Physiological Indices", Journal of Horticultural Science and Technology 20, no.1 (2019): 79-86. magiran.com/p2028400
فرشته نوراللهی، ابراهیم گنجی مقدم، مریم تاتاری، احمد اصغرزاده، (1397). 'ارزیابی تحمل شوری گیاه پنیرباد (Withania coagulans Dunal.) براساس برخی شاخص های ریخت شناسی و فیزیولوژیک'، مجله علوم و فنون باغبانی ایران، 20(1)، صص.79-86. magiran.com/p2028400
Fereshte Nurollahi, Ebrahim Ganji Moghadam, Maryam Tatari, Ahmad Asgharzade, (2019). 'Evaluation of Salinity Tolerance of Withania (Withania coagulans Dunal.) Based on Some Morphological and Physiological Indices', Journal of Horticultural Science and Technology, 20(1), pp.79-86. magiran.com/p2028400
فرشته نوراللهی؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ مریم تاتاری؛ احمد اصغرزاده. "ارزیابی تحمل شوری گیاه پنیرباد (Withania coagulans Dunal.) براساس برخی شاخص های ریخت شناسی و فیزیولوژیک". مجله علوم و فنون باغبانی ایران، 20 ،1 ، 1397، 79-86. magiran.com/p2028400
Fereshte Nurollahi; Ebrahim Ganji Moghadam; Maryam Tatari; Ahmad Asgharzade. "Evaluation of Salinity Tolerance of Withania (Withania coagulans Dunal.) Based on Some Morphological and Physiological Indices", Journal of Horticultural Science and Technology, 20, 1, 2019, 79-86. magiran.com/p2028400
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال