ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید رضا اکبریان، مهدی رمضان زاده لسبویی، (1398). تحلیل تاب آوری کشاورزان در برابر خشکسالی با تاکید بر عوامل اقتصادی و سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی (موردمطالعه: دهستان رونیز، شهرستان استهبان)، فصلنامه پژوهشهای روستایی، 10(2)، 230-243. magiran.com/p2028435
Saeed Reza Akbarian Ronizi , Mehdi Ramezanzadeh Lasboyee, (2019). Farmers’ Resilience Against Drought with an Emphasis on Economic Factors and Social Capital in Rural Areas: A Case Study of Roniz in Estahban County, Journal of Rural Research, 10(2), 230-243. magiran.com/p2028435
سعید رضا اکبریان، مهدی رمضان زاده لسبویی، تحلیل تاب آوری کشاورزان در برابر خشکسالی با تاکید بر عوامل اقتصادی و سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی (موردمطالعه: دهستان رونیز، شهرستان استهبان). فصلنامه پژوهشهای روستایی، 1398؛ 10(2): 230-243. magiran.com/p2028435
Saeed Reza Akbarian Ronizi , Mehdi Ramezanzadeh Lasboyee, Farmers’ Resilience Against Drought with an Emphasis on Economic Factors and Social Capital in Rural Areas: A Case Study of Roniz in Estahban County, Journal of Rural Research, 2019; 10(2): 230-243. magiran.com/p2028435
سعید رضا اکبریان، مهدی رمضان زاده لسبویی، "تحلیل تاب آوری کشاورزان در برابر خشکسالی با تاکید بر عوامل اقتصادی و سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی (موردمطالعه: دهستان رونیز، شهرستان استهبان)"، فصلنامه پژوهشهای روستایی 10، شماره 2 (1398): 230-243. magiran.com/p2028435
Saeed Reza Akbarian Ronizi , Mehdi Ramezanzadeh Lasboyee, "Farmers’ Resilience Against Drought with an Emphasis on Economic Factors and Social Capital in Rural Areas: A Case Study of Roniz in Estahban County", Journal of Rural Research 10, no.2 (2019): 230-243. magiran.com/p2028435
سعید رضا اکبریان، مهدی رمضان زاده لسبویی، (1398). 'تحلیل تاب آوری کشاورزان در برابر خشکسالی با تاکید بر عوامل اقتصادی و سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی (موردمطالعه: دهستان رونیز، شهرستان استهبان)'، فصلنامه پژوهشهای روستایی، 10(2)، صص.230-243. magiran.com/p2028435
Saeed Reza Akbarian Ronizi , Mehdi Ramezanzadeh Lasboyee, (2019). 'Farmers’ Resilience Against Drought with an Emphasis on Economic Factors and Social Capital in Rural Areas: A Case Study of Roniz in Estahban County', Journal of Rural Research, 10(2), pp.230-243. magiran.com/p2028435
سعید رضا اکبریان؛ مهدی رمضان زاده لسبویی. "تحلیل تاب آوری کشاورزان در برابر خشکسالی با تاکید بر عوامل اقتصادی و سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی (موردمطالعه: دهستان رونیز، شهرستان استهبان)". فصلنامه پژوهشهای روستایی، 10 ،2 ، 1398، 230-243. magiran.com/p2028435
Saeed Reza Akbarian Ronizi ; Mehdi Ramezanzadeh Lasboyee. "Farmers’ Resilience Against Drought with an Emphasis on Economic Factors and Social Capital in Rural Areas: A Case Study of Roniz in Estahban County", Journal of Rural Research, 10, 2, 2019, 230-243. magiran.com/p2028435
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال