ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد پوراحمد، محمد ابراهیمی، محمود آروین، (1398). به کارگیری رویکرد ترکیبی به منظور بررسی توزیع کاربری های خدماتی در بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی: محلات دوازده گانه بافت فرسوده شهر میناب)، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14(47)، 321-337. magiran.com/p2028447
Ahmad Pourahmad, Mohammad Ebrahimi, Mahmoud Arvin , (2019). Using Hybrid Approach in Order to Distribution Service Investigation at The Urban Old Textures (Case Study: Twelve Neighborhoods in Old Texture of Minab), Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14(47), 321-337. magiran.com/p2028447
احمد پوراحمد، محمد ابراهیمی، محمود آروین، به کارگیری رویکرد ترکیبی به منظور بررسی توزیع کاربری های خدماتی در بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی: محلات دوازده گانه بافت فرسوده شهر میناب). مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 1398؛ 14(47): 321-337. magiran.com/p2028447
Ahmad Pourahmad, Mohammad Ebrahimi, Mahmoud Arvin , Using Hybrid Approach in Order to Distribution Service Investigation at The Urban Old Textures (Case Study: Twelve Neighborhoods in Old Texture of Minab), Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 2019; 14(47): 321-337. magiran.com/p2028447
احمد پوراحمد، محمد ابراهیمی، محمود آروین، "به کارگیری رویکرد ترکیبی به منظور بررسی توزیع کاربری های خدماتی در بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی: محلات دوازده گانه بافت فرسوده شهر میناب)"، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 14، شماره 47 (1398): 321-337. magiran.com/p2028447
Ahmad Pourahmad, Mohammad Ebrahimi, Mahmoud Arvin , "Using Hybrid Approach in Order to Distribution Service Investigation at The Urban Old Textures (Case Study: Twelve Neighborhoods in Old Texture of Minab)", Journal of Studies Of Human Settlements Planning 14, no.47 (2019): 321-337. magiran.com/p2028447
احمد پوراحمد، محمد ابراهیمی، محمود آروین، (1398). 'به کارگیری رویکرد ترکیبی به منظور بررسی توزیع کاربری های خدماتی در بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی: محلات دوازده گانه بافت فرسوده شهر میناب)'، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14(47)، صص.321-337. magiran.com/p2028447
Ahmad Pourahmad, Mohammad Ebrahimi, Mahmoud Arvin , (2019). 'Using Hybrid Approach in Order to Distribution Service Investigation at The Urban Old Textures (Case Study: Twelve Neighborhoods in Old Texture of Minab)', Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14(47), pp.321-337. magiran.com/p2028447
احمد پوراحمد؛ محمد ابراهیمی؛ محمود آروین. "به کارگیری رویکرد ترکیبی به منظور بررسی توزیع کاربری های خدماتی در بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی: محلات دوازده گانه بافت فرسوده شهر میناب)". مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14 ،47 ، 1398، 321-337. magiran.com/p2028447
Ahmad Pourahmad; Mohammad Ebrahimi; Mahmoud Arvin . "Using Hybrid Approach in Order to Distribution Service Investigation at The Urban Old Textures (Case Study: Twelve Neighborhoods in Old Texture of Minab)", Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14, 47, 2019, 321-337. magiran.com/p2028447
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال