ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی رضا آفری، مسعود ورشوساز، محمد سعادت سرشت، برات مجردی، (1398). آشکارسازی وقوع تداخل پارازیت در ناوبری پهپاد با استفاده از تعیین مسیر بصری و توصیفگر مسیر HOD، فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری، 9(1)، 15-30. magiran.com/p2028497
A. R. Afary, M. Varshosaz, M. Saadatsherest, B. Mojaradi, (2019). GPS Jamming Detection in UAV Navigation Using Visual Odometry and HOD Trajectory Descriptor, Journal of Geomatics Science and Technology, 9(1), 15-30. magiran.com/p2028497
علی رضا آفری، مسعود ورشوساز، محمد سعادت سرشت، برات مجردی، آشکارسازی وقوع تداخل پارازیت در ناوبری پهپاد با استفاده از تعیین مسیر بصری و توصیفگر مسیر HOD. فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری، 1398؛ 9(1): 15-30. magiran.com/p2028497
A. R. Afary, M. Varshosaz, M. Saadatsherest, B. Mojaradi, GPS Jamming Detection in UAV Navigation Using Visual Odometry and HOD Trajectory Descriptor, Journal of Geomatics Science and Technology, 2019; 9(1): 15-30. magiran.com/p2028497
علی رضا آفری، مسعود ورشوساز، محمد سعادت سرشت، برات مجردی، "آشکارسازی وقوع تداخل پارازیت در ناوبری پهپاد با استفاده از تعیین مسیر بصری و توصیفگر مسیر HOD"، فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری 9، شماره 1 (1398): 15-30. magiran.com/p2028497
A. R. Afary, M. Varshosaz, M. Saadatsherest, B. Mojaradi, "GPS Jamming Detection in UAV Navigation Using Visual Odometry and HOD Trajectory Descriptor", Journal of Geomatics Science and Technology 9, no.1 (2019): 15-30. magiran.com/p2028497
علی رضا آفری، مسعود ورشوساز، محمد سعادت سرشت، برات مجردی، (1398). 'آشکارسازی وقوع تداخل پارازیت در ناوبری پهپاد با استفاده از تعیین مسیر بصری و توصیفگر مسیر HOD'، فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری، 9(1)، صص.15-30. magiran.com/p2028497
A. R. Afary, M. Varshosaz, M. Saadatsherest, B. Mojaradi, (2019). 'GPS Jamming Detection in UAV Navigation Using Visual Odometry and HOD Trajectory Descriptor', Journal of Geomatics Science and Technology, 9(1), pp.15-30. magiran.com/p2028497
علی رضا آفری؛ مسعود ورشوساز؛ محمد سعادت سرشت؛ برات مجردی. "آشکارسازی وقوع تداخل پارازیت در ناوبری پهپاد با استفاده از تعیین مسیر بصری و توصیفگر مسیر HOD". فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری، 9 ،1 ، 1398، 15-30. magiran.com/p2028497
A. R. Afary; M. Varshosaz; M. Saadatsherest; B. Mojaradi. "GPS Jamming Detection in UAV Navigation Using Visual Odometry and HOD Trajectory Descriptor", Journal of Geomatics Science and Technology, 9, 1, 2019, 15-30. magiran.com/p2028497
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال