ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان آسمار، ابوالقاسم صادقی ، عبدالنبی عبده، مجتبی رضایی، (1398). بررسی کارایی داده بارش TRMM در ارزیابی خسارت ناشی از باران بر مزارع برنج استان گیلان، فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری، 9(1)، 57-64. magiran.com/p2028500
E. Asmar, M. Rezaei, A. Sadeghi , A. Abdeh, (2019). Scrutiny of TRMM Satellite Precipitation Data Efficiency for Evaluation of Rainfall Damages on Gilan’s Province Rice Farming, Journal of Geomatics Science and Technology, 9(1), 57-64. magiran.com/p2028500
احسان آسمار، ابوالقاسم صادقی ، عبدالنبی عبده، مجتبی رضایی، بررسی کارایی داده بارش TRMM در ارزیابی خسارت ناشی از باران بر مزارع برنج استان گیلان. فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری، 1398؛ 9(1): 57-64. magiran.com/p2028500
E. Asmar, M. Rezaei, A. Sadeghi , A. Abdeh, Scrutiny of TRMM Satellite Precipitation Data Efficiency for Evaluation of Rainfall Damages on Gilan’s Province Rice Farming, Journal of Geomatics Science and Technology, 2019; 9(1): 57-64. magiran.com/p2028500
احسان آسمار، ابوالقاسم صادقی ، عبدالنبی عبده، مجتبی رضایی، "بررسی کارایی داده بارش TRMM در ارزیابی خسارت ناشی از باران بر مزارع برنج استان گیلان"، فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری 9، شماره 1 (1398): 57-64. magiran.com/p2028500
E. Asmar, M. Rezaei, A. Sadeghi , A. Abdeh, "Scrutiny of TRMM Satellite Precipitation Data Efficiency for Evaluation of Rainfall Damages on Gilan’s Province Rice Farming", Journal of Geomatics Science and Technology 9, no.1 (2019): 57-64. magiran.com/p2028500
احسان آسمار، ابوالقاسم صادقی ، عبدالنبی عبده، مجتبی رضایی، (1398). 'بررسی کارایی داده بارش TRMM در ارزیابی خسارت ناشی از باران بر مزارع برنج استان گیلان'، فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری، 9(1)، صص.57-64. magiran.com/p2028500
E. Asmar, M. Rezaei, A. Sadeghi , A. Abdeh, (2019). 'Scrutiny of TRMM Satellite Precipitation Data Efficiency for Evaluation of Rainfall Damages on Gilan’s Province Rice Farming', Journal of Geomatics Science and Technology, 9(1), pp.57-64. magiran.com/p2028500
احسان آسمار؛ ابوالقاسم صادقی ؛ عبدالنبی عبده؛ مجتبی رضایی. "بررسی کارایی داده بارش TRMM در ارزیابی خسارت ناشی از باران بر مزارع برنج استان گیلان". فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری، 9 ،1 ، 1398، 57-64. magiran.com/p2028500
E. Asmar; M. Rezaei; A. Sadeghi ; A. Abdeh. "Scrutiny of TRMM Satellite Precipitation Data Efficiency for Evaluation of Rainfall Damages on Gilan’s Province Rice Farming", Journal of Geomatics Science and Technology, 9, 1, 2019, 57-64. magiran.com/p2028500
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال