ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساره دبیری، علی اصغر آل شیخ، بهنام عطازاده، احید نعیمی، (1398). توسعه یک هستی شناسی مکانی مبتنی بر BIM به منظور پرس وجوی معنایی اطلاعات مالکیت سه بعدی، فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری، 9(1)، 131-144. magiran.com/p2028505
S. S. Dabiri, A. A. Alesheikh, B. Atazadeh, A. Baeimi, (2019). Developing a BIM-based Spatial Ontology for Semantic Querying of 3D Property Information, Journal of Geomatics Science and Technology, 9(1), 131-144. magiran.com/p2028505
ساره دبیری، علی اصغر آل شیخ، بهنام عطازاده، احید نعیمی، توسعه یک هستی شناسی مکانی مبتنی بر BIM به منظور پرس وجوی معنایی اطلاعات مالکیت سه بعدی. فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری، 1398؛ 9(1): 131-144. magiran.com/p2028505
S. S. Dabiri, A. A. Alesheikh, B. Atazadeh, A. Baeimi, Developing a BIM-based Spatial Ontology for Semantic Querying of 3D Property Information, Journal of Geomatics Science and Technology, 2019; 9(1): 131-144. magiran.com/p2028505
ساره دبیری، علی اصغر آل شیخ، بهنام عطازاده، احید نعیمی، "توسعه یک هستی شناسی مکانی مبتنی بر BIM به منظور پرس وجوی معنایی اطلاعات مالکیت سه بعدی"، فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری 9، شماره 1 (1398): 131-144. magiran.com/p2028505
S. S. Dabiri, A. A. Alesheikh, B. Atazadeh, A. Baeimi, "Developing a BIM-based Spatial Ontology for Semantic Querying of 3D Property Information", Journal of Geomatics Science and Technology 9, no.1 (2019): 131-144. magiran.com/p2028505
ساره دبیری، علی اصغر آل شیخ، بهنام عطازاده، احید نعیمی، (1398). 'توسعه یک هستی شناسی مکانی مبتنی بر BIM به منظور پرس وجوی معنایی اطلاعات مالکیت سه بعدی'، فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری، 9(1)، صص.131-144. magiran.com/p2028505
S. S. Dabiri, A. A. Alesheikh, B. Atazadeh, A. Baeimi, (2019). 'Developing a BIM-based Spatial Ontology for Semantic Querying of 3D Property Information', Journal of Geomatics Science and Technology, 9(1), pp.131-144. magiran.com/p2028505
ساره دبیری؛ علی اصغر آل شیخ؛ بهنام عطازاده؛ احید نعیمی. "توسعه یک هستی شناسی مکانی مبتنی بر BIM به منظور پرس وجوی معنایی اطلاعات مالکیت سه بعدی". فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری، 9 ،1 ، 1398، 131-144. magiran.com/p2028505
S. S. Dabiri; A. A. Alesheikh; B. Atazadeh; A. Baeimi. "Developing a BIM-based Spatial Ontology for Semantic Querying of 3D Property Information", Journal of Geomatics Science and Technology, 9, 1, 2019, 131-144. magiran.com/p2028505
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال