ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم عامری، فرزانه دادرس ، نیما زرین پنجه، (1398). استخراج ترک سطح جاده های بین شهری به کمک تصاویر پهپاد، فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری، 9(1)، 145-160. magiran.com/p2028506
A. Ameri, F. Dadrass Javan, N. Zarrinpanjeh, (2019). Automatic Pavement Crack Detection Based on Aerial Imagery, Journal of Geomatics Science and Technology, 9(1), 145-160. magiran.com/p2028506
اعظم عامری، فرزانه دادرس ، نیما زرین پنجه، استخراج ترک سطح جاده های بین شهری به کمک تصاویر پهپاد. فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری، 1398؛ 9(1): 145-160. magiran.com/p2028506
A. Ameri, F. Dadrass Javan, N. Zarrinpanjeh, Automatic Pavement Crack Detection Based on Aerial Imagery, Journal of Geomatics Science and Technology, 2019; 9(1): 145-160. magiran.com/p2028506
اعظم عامری، فرزانه دادرس ، نیما زرین پنجه، "استخراج ترک سطح جاده های بین شهری به کمک تصاویر پهپاد"، فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری 9، شماره 1 (1398): 145-160. magiran.com/p2028506
A. Ameri, F. Dadrass Javan, N. Zarrinpanjeh, "Automatic Pavement Crack Detection Based on Aerial Imagery", Journal of Geomatics Science and Technology 9, no.1 (2019): 145-160. magiran.com/p2028506
اعظم عامری، فرزانه دادرس ، نیما زرین پنجه، (1398). 'استخراج ترک سطح جاده های بین شهری به کمک تصاویر پهپاد'، فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری، 9(1)، صص.145-160. magiran.com/p2028506
A. Ameri, F. Dadrass Javan, N. Zarrinpanjeh, (2019). 'Automatic Pavement Crack Detection Based on Aerial Imagery', Journal of Geomatics Science and Technology, 9(1), pp.145-160. magiran.com/p2028506
اعظم عامری؛ فرزانه دادرس ؛ نیما زرین پنجه. "استخراج ترک سطح جاده های بین شهری به کمک تصاویر پهپاد". فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری، 9 ،1 ، 1398، 145-160. magiran.com/p2028506
A. Ameri; F. Dadrass Javan; N. Zarrinpanjeh. "Automatic Pavement Crack Detection Based on Aerial Imagery", Journal of Geomatics Science and Technology, 9, 1, 2019, 145-160. magiran.com/p2028506
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال