ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید مهرابی، (1398). بازیابی میدان جابجایی سه بعدی حاصل از تداخل سنجی راداری با استفاده از روش برآورد مولفه واریانس کمترین مربعات پایدارشده، فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری، 9(1)، 161-171. magiran.com/p2028507
H. Mehrabi, (2019). Retrieving Three Dimensional Displacements of InSAR Through Regularized Least Squares Variance Component Estimation, Journal of Geomatics Science and Technology, 9(1), 161-171. magiran.com/p2028507
حمید مهرابی، بازیابی میدان جابجایی سه بعدی حاصل از تداخل سنجی راداری با استفاده از روش برآورد مولفه واریانس کمترین مربعات پایدارشده. فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری، 1398؛ 9(1): 161-171. magiran.com/p2028507
H. Mehrabi, Retrieving Three Dimensional Displacements of InSAR Through Regularized Least Squares Variance Component Estimation, Journal of Geomatics Science and Technology, 2019; 9(1): 161-171. magiran.com/p2028507
حمید مهرابی، "بازیابی میدان جابجایی سه بعدی حاصل از تداخل سنجی راداری با استفاده از روش برآورد مولفه واریانس کمترین مربعات پایدارشده"، فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری 9، شماره 1 (1398): 161-171. magiran.com/p2028507
H. Mehrabi, "Retrieving Three Dimensional Displacements of InSAR Through Regularized Least Squares Variance Component Estimation", Journal of Geomatics Science and Technology 9, no.1 (2019): 161-171. magiran.com/p2028507
حمید مهرابی، (1398). 'بازیابی میدان جابجایی سه بعدی حاصل از تداخل سنجی راداری با استفاده از روش برآورد مولفه واریانس کمترین مربعات پایدارشده'، فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری، 9(1)، صص.161-171. magiran.com/p2028507
H. Mehrabi, (2019). 'Retrieving Three Dimensional Displacements of InSAR Through Regularized Least Squares Variance Component Estimation', Journal of Geomatics Science and Technology, 9(1), pp.161-171. magiran.com/p2028507
حمید مهرابی. "بازیابی میدان جابجایی سه بعدی حاصل از تداخل سنجی راداری با استفاده از روش برآورد مولفه واریانس کمترین مربعات پایدارشده". فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری، 9 ،1 ، 1398، 161-171. magiran.com/p2028507
H. Mehrabi. "Retrieving Three Dimensional Displacements of InSAR Through Regularized Least Squares Variance Component Estimation", Journal of Geomatics Science and Technology, 9, 1, 2019, 161-171. magiran.com/p2028507
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال