ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه گرجی پور، علی شکور، (1398). نقش سرمایه اجتماعی در ارتقاء مشارکت مردمی و مدیریت بهینه شهری مطالعه موردی: محله کوی کارکنان دولت و پانصد دستگاه شهر دو گنبدان، فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، 7(28)، 33-44. magiran.com/p2028525
Fatemeh Gorjipour, (2019). The Role of Social Capital in Promoting Popular Participation and Optimal Urban Management (Case Study: Koy Neighborhood, Government Employees and Five Hundred Units of the City of Douganbadan), Haft Hesar Journal of Environmental Studies, 7(28), 33-44. magiran.com/p2028525
فاطمه گرجی پور، علی شکور، نقش سرمایه اجتماعی در ارتقاء مشارکت مردمی و مدیریت بهینه شهری مطالعه موردی: محله کوی کارکنان دولت و پانصد دستگاه شهر دو گنبدان. فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، 1398؛ 7(28): 33-44. magiran.com/p2028525
Fatemeh Gorjipour, The Role of Social Capital in Promoting Popular Participation and Optimal Urban Management (Case Study: Koy Neighborhood, Government Employees and Five Hundred Units of the City of Douganbadan), Haft Hesar Journal of Environmental Studies, 2019; 7(28): 33-44. magiran.com/p2028525
فاطمه گرجی پور، علی شکور، "نقش سرمایه اجتماعی در ارتقاء مشارکت مردمی و مدیریت بهینه شهری مطالعه موردی: محله کوی کارکنان دولت و پانصد دستگاه شهر دو گنبدان"، فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار 7، شماره 28 (1398): 33-44. magiran.com/p2028525
Fatemeh Gorjipour, "The Role of Social Capital in Promoting Popular Participation and Optimal Urban Management (Case Study: Koy Neighborhood, Government Employees and Five Hundred Units of the City of Douganbadan)", Haft Hesar Journal of Environmental Studies 7, no.28 (2019): 33-44. magiran.com/p2028525
فاطمه گرجی پور، علی شکور، (1398). 'نقش سرمایه اجتماعی در ارتقاء مشارکت مردمی و مدیریت بهینه شهری مطالعه موردی: محله کوی کارکنان دولت و پانصد دستگاه شهر دو گنبدان'، فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، 7(28)، صص.33-44. magiran.com/p2028525
Fatemeh Gorjipour, (2019). 'The Role of Social Capital in Promoting Popular Participation and Optimal Urban Management (Case Study: Koy Neighborhood, Government Employees and Five Hundred Units of the City of Douganbadan)', Haft Hesar Journal of Environmental Studies, 7(28), pp.33-44. magiran.com/p2028525
فاطمه گرجی پور؛ علی شکور. "نقش سرمایه اجتماعی در ارتقاء مشارکت مردمی و مدیریت بهینه شهری مطالعه موردی: محله کوی کارکنان دولت و پانصد دستگاه شهر دو گنبدان". فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، 7 ،28 ، 1398، 33-44. magiran.com/p2028525
Fatemeh Gorjipour. "The Role of Social Capital in Promoting Popular Participation and Optimal Urban Management (Case Study: Koy Neighborhood, Government Employees and Five Hundred Units of the City of Douganbadan)", Haft Hesar Journal of Environmental Studies, 7, 28, 2019, 33-44. magiran.com/p2028525
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال