ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی سالمی، سیدعلی جوزی، سعید ملماسی، سحر رضاییان، (1398). برنامه ریزی مکان محور به عنوان رویکردی نوین درگردشگری طبیعت (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده کرخه بخش شمالی)، فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا)، 23(2)، 31-50. magiran.com/p2028702
Mehdi Salemi, Seyed Ali Jozi, Saeed Malmasi, Sahar Rezaian, (2019). Planning a new approach as the axis location ecotourism (Case study: Northern part of the protected area of Karkheh), Journal of Spatial Planning, 23(2), 31-50. magiran.com/p2028702
مهدی سالمی، سیدعلی جوزی، سعید ملماسی، سحر رضاییان، برنامه ریزی مکان محور به عنوان رویکردی نوین درگردشگری طبیعت (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده کرخه بخش شمالی). فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا)، 1398؛ 23(2): 31-50. magiran.com/p2028702
Mehdi Salemi, Seyed Ali Jozi, Saeed Malmasi, Sahar Rezaian, Planning a new approach as the axis location ecotourism (Case study: Northern part of the protected area of Karkheh), Journal of Spatial Planning, 2019; 23(2): 31-50. magiran.com/p2028702
مهدی سالمی، سیدعلی جوزی، سعید ملماسی، سحر رضاییان، "برنامه ریزی مکان محور به عنوان رویکردی نوین درگردشگری طبیعت (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده کرخه بخش شمالی)"، فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا) 23، شماره 2 (1398): 31-50. magiran.com/p2028702
Mehdi Salemi, Seyed Ali Jozi, Saeed Malmasi, Sahar Rezaian, "Planning a new approach as the axis location ecotourism (Case study: Northern part of the protected area of Karkheh)", Journal of Spatial Planning 23, no.2 (2019): 31-50. magiran.com/p2028702
مهدی سالمی، سیدعلی جوزی، سعید ملماسی، سحر رضاییان، (1398). 'برنامه ریزی مکان محور به عنوان رویکردی نوین درگردشگری طبیعت (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده کرخه بخش شمالی)'، فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا)، 23(2)، صص.31-50. magiran.com/p2028702
Mehdi Salemi, Seyed Ali Jozi, Saeed Malmasi, Sahar Rezaian, (2019). 'Planning a new approach as the axis location ecotourism (Case study: Northern part of the protected area of Karkheh)', Journal of Spatial Planning, 23(2), pp.31-50. magiran.com/p2028702
مهدی سالمی؛ سیدعلی جوزی؛ سعید ملماسی؛ سحر رضاییان. "برنامه ریزی مکان محور به عنوان رویکردی نوین درگردشگری طبیعت (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده کرخه بخش شمالی)". فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا)، 23 ،2 ، 1398، 31-50. magiran.com/p2028702
Mehdi Salemi; Seyed Ali Jozi; Saeed Malmasi; Sahar Rezaian. "Planning a new approach as the axis location ecotourism (Case study: Northern part of the protected area of Karkheh)", Journal of Spatial Planning, 23, 2, 2019, 31-50. magiran.com/p2028702
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال