ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعیدالله براهویی، ناصر ناستی زایی، (1398). تاثیر بیگانگی با کار در بروز رفتارهای ضد شهروندی سازمانی با واسطه گری فرسودگی شغلی (مطالعه موردی: مدیران مدارس متوسطه زاهدان)، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 20(77)، 77-90. magiran.com/p2028880
Saeed Allah Barahuyi, Naser Nastiezaie , (2019). The effect of work alienation on incidents organizational anti-citizenship behaviors through the mediating role of job burnout (Case study: principals of Zahedan high schools), Knowledge & Research in Applied Psychology, 20(77), 77-90. magiran.com/p2028880
سعیدالله براهویی، ناصر ناستی زایی، تاثیر بیگانگی با کار در بروز رفتارهای ضد شهروندی سازمانی با واسطه گری فرسودگی شغلی (مطالعه موردی: مدیران مدارس متوسطه زاهدان). فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 1398؛ 20(77): 77-90. magiran.com/p2028880
Saeed Allah Barahuyi, Naser Nastiezaie , The effect of work alienation on incidents organizational anti-citizenship behaviors through the mediating role of job burnout (Case study: principals of Zahedan high schools), Knowledge & Research in Applied Psychology, 2019; 20(77): 77-90. magiran.com/p2028880
سعیدالله براهویی، ناصر ناستی زایی، "تاثیر بیگانگی با کار در بروز رفتارهای ضد شهروندی سازمانی با واسطه گری فرسودگی شغلی (مطالعه موردی: مدیران مدارس متوسطه زاهدان)"، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 20، شماره 77 (1398): 77-90. magiran.com/p2028880
Saeed Allah Barahuyi, Naser Nastiezaie , "The effect of work alienation on incidents organizational anti-citizenship behaviors through the mediating role of job burnout (Case study: principals of Zahedan high schools)", Knowledge & Research in Applied Psychology 20, no.77 (2019): 77-90. magiran.com/p2028880
سعیدالله براهویی، ناصر ناستی زایی، (1398). 'تاثیر بیگانگی با کار در بروز رفتارهای ضد شهروندی سازمانی با واسطه گری فرسودگی شغلی (مطالعه موردی: مدیران مدارس متوسطه زاهدان)'، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 20(77)، صص.77-90. magiran.com/p2028880
Saeed Allah Barahuyi, Naser Nastiezaie , (2019). 'The effect of work alienation on incidents organizational anti-citizenship behaviors through the mediating role of job burnout (Case study: principals of Zahedan high schools)', Knowledge & Research in Applied Psychology, 20(77), pp.77-90. magiran.com/p2028880
سعیدالله براهویی؛ ناصر ناستی زایی. "تاثیر بیگانگی با کار در بروز رفتارهای ضد شهروندی سازمانی با واسطه گری فرسودگی شغلی (مطالعه موردی: مدیران مدارس متوسطه زاهدان)". فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 20 ،77 ، 1398، 77-90. magiran.com/p2028880
Saeed Allah Barahuyi; Naser Nastiezaie . "The effect of work alienation on incidents organizational anti-citizenship behaviors through the mediating role of job burnout (Case study: principals of Zahedan high schools)", Knowledge & Research in Applied Psychology, 20, 77, 2019, 77-90. magiran.com/p2028880
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال