ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راحیل کردحیدری، فرشته منصوری موید، سید حمید خدادادحسینی، (1398). فراترکیب عوامل موثر بر توسعه کسب وکارهای فناورانه نوپا در اکوسیستم کارآفرینی، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 12(1)، 141-160. magiran.com/p2028935
Rahil Kordheydari, Fereshteh Mansouri Moayyed , Hamid Khodadad Hoseini, (2019). Metasynthesis of Factors Affecting to Develop Startups in New Technology-Based Firms in Entrepreneurial Ecosystem, journal of Entrepreneurship Development, 12(1), 141-160. magiran.com/p2028935
راحیل کردحیدری، فرشته منصوری موید، سید حمید خدادادحسینی، فراترکیب عوامل موثر بر توسعه کسب وکارهای فناورانه نوپا در اکوسیستم کارآفرینی. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 1398؛ 12(1): 141-160. magiran.com/p2028935
Rahil Kordheydari, Fereshteh Mansouri Moayyed , Hamid Khodadad Hoseini, Metasynthesis of Factors Affecting to Develop Startups in New Technology-Based Firms in Entrepreneurial Ecosystem, journal of Entrepreneurship Development, 2019; 12(1): 141-160. magiran.com/p2028935
راحیل کردحیدری، فرشته منصوری موید، سید حمید خدادادحسینی، "فراترکیب عوامل موثر بر توسعه کسب وکارهای فناورانه نوپا در اکوسیستم کارآفرینی"، فصلنامه توسعه کارآفرینی 12، شماره 1 (1398): 141-160. magiran.com/p2028935
Rahil Kordheydari, Fereshteh Mansouri Moayyed , Hamid Khodadad Hoseini, "Metasynthesis of Factors Affecting to Develop Startups in New Technology-Based Firms in Entrepreneurial Ecosystem", journal of Entrepreneurship Development 12, no.1 (2019): 141-160. magiran.com/p2028935
راحیل کردحیدری، فرشته منصوری موید، سید حمید خدادادحسینی، (1398). 'فراترکیب عوامل موثر بر توسعه کسب وکارهای فناورانه نوپا در اکوسیستم کارآفرینی'، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 12(1)، صص.141-160. magiran.com/p2028935
Rahil Kordheydari, Fereshteh Mansouri Moayyed , Hamid Khodadad Hoseini, (2019). 'Metasynthesis of Factors Affecting to Develop Startups in New Technology-Based Firms in Entrepreneurial Ecosystem', journal of Entrepreneurship Development, 12(1), pp.141-160. magiran.com/p2028935
راحیل کردحیدری؛ فرشته منصوری موید؛ سید حمید خدادادحسینی. "فراترکیب عوامل موثر بر توسعه کسب وکارهای فناورانه نوپا در اکوسیستم کارآفرینی". فصلنامه توسعه کارآفرینی، 12 ،1 ، 1398، 141-160. magiran.com/p2028935
Rahil Kordheydari; Fereshteh Mansouri Moayyed ; Hamid Khodadad Hoseini. "Metasynthesis of Factors Affecting to Develop Startups in New Technology-Based Firms in Entrepreneurial Ecosystem", journal of Entrepreneurship Development, 12, 1, 2019, 141-160. magiran.com/p2028935
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال