ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد راجعیان، ناصر گودرزی، (1394). رابطه بین «حمایت اجتماعی» و «تاب آوری» در بین بیماران مبتلا به سرطان، پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، 1(3)، 37-74. magiran.com/p2028937
Mohammad Rajeiyan, Naser Goodarzi, (2015). The Relationship Between "Social Support" and "Resiliency" Among Cancer Patients, , 1(3), 37-74. magiran.com/p2028937
محمد راجعیان، ناصر گودرزی، رابطه بین «حمایت اجتماعی» و «تاب آوری» در بین بیماران مبتلا به سرطان. پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، 1394؛ 1(3): 37-74. magiran.com/p2028937
Mohammad Rajeiyan, Naser Goodarzi, The Relationship Between "Social Support" and "Resiliency" Among Cancer Patients, , 2015; 1(3): 37-74. magiran.com/p2028937
محمد راجعیان، ناصر گودرزی، "رابطه بین «حمایت اجتماعی» و «تاب آوری» در بین بیماران مبتلا به سرطان"، پژوهشنامه مددکاری اجتماعی 1، شماره 3 (1394): 37-74. magiran.com/p2028937
Mohammad Rajeiyan, Naser Goodarzi, "The Relationship Between "Social Support" and "Resiliency" Among Cancer Patients", 1, no.3 (2015): 37-74. magiran.com/p2028937
محمد راجعیان، ناصر گودرزی، (1394). 'رابطه بین «حمایت اجتماعی» و «تاب آوری» در بین بیماران مبتلا به سرطان'، پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، 1(3)، صص.37-74. magiran.com/p2028937
Mohammad Rajeiyan, Naser Goodarzi, (2015). 'The Relationship Between "Social Support" and "Resiliency" Among Cancer Patients', , 1(3), pp.37-74. magiran.com/p2028937
محمد راجعیان؛ ناصر گودرزی. "رابطه بین «حمایت اجتماعی» و «تاب آوری» در بین بیماران مبتلا به سرطان". پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، 1 ،3 ، 1394، 37-74. magiran.com/p2028937
Mohammad Rajeiyan; Naser Goodarzi. "The Relationship Between "Social Support" and "Resiliency" Among Cancer Patients", , 1, 3, 2015, 37-74. magiran.com/p2028937
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال