ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدمحمد ذوالحواریه، محمود رضایی، نسیم کریمی، روناک حمزه ای، مژگان زراعت کار مقدم، (1397). بررسی رضایتمندی بیماران بستری در بخش ارولوژی بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان، مجله تحقیقات در ارولوژی، 3(1)، 19-27. magiran.com/p2029152
Seyed Mohammad Zolhavarieh, Mahmoud Rezaei, Nasim Karimi, Ronak Hamzehei, Mojgan Zeraatkarmoghaddam, (2019). Study of patient's satisfaction at urology ward, of Shahid Beheshti hospital, Hamadan University of Medical sciences in the second half of 2018, Journal of Research in Urology, 3(1), 19-27. magiran.com/p2029152
سیدمحمد ذوالحواریه، محمود رضایی، نسیم کریمی، روناک حمزه ای، مژگان زراعت کار مقدم، بررسی رضایتمندی بیماران بستری در بخش ارولوژی بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان. مجله تحقیقات در ارولوژی، 1397؛ 3(1): 19-27. magiran.com/p2029152
Seyed Mohammad Zolhavarieh, Mahmoud Rezaei, Nasim Karimi, Ronak Hamzehei, Mojgan Zeraatkarmoghaddam, Study of patient's satisfaction at urology ward, of Shahid Beheshti hospital, Hamadan University of Medical sciences in the second half of 2018, Journal of Research in Urology, 2019; 3(1): 19-27. magiran.com/p2029152
سیدمحمد ذوالحواریه، محمود رضایی، نسیم کریمی، روناک حمزه ای، مژگان زراعت کار مقدم، "بررسی رضایتمندی بیماران بستری در بخش ارولوژی بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان"، مجله تحقیقات در ارولوژی 3، شماره 1 (1397): 19-27. magiran.com/p2029152
Seyed Mohammad Zolhavarieh, Mahmoud Rezaei, Nasim Karimi, Ronak Hamzehei, Mojgan Zeraatkarmoghaddam, "Study of patient's satisfaction at urology ward, of Shahid Beheshti hospital, Hamadan University of Medical sciences in the second half of 2018", Journal of Research in Urology 3, no.1 (2019): 19-27. magiran.com/p2029152
سیدمحمد ذوالحواریه، محمود رضایی، نسیم کریمی، روناک حمزه ای، مژگان زراعت کار مقدم، (1397). 'بررسی رضایتمندی بیماران بستری در بخش ارولوژی بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان'، مجله تحقیقات در ارولوژی، 3(1)، صص.19-27. magiran.com/p2029152
Seyed Mohammad Zolhavarieh, Mahmoud Rezaei, Nasim Karimi, Ronak Hamzehei, Mojgan Zeraatkarmoghaddam, (2019). 'Study of patient's satisfaction at urology ward, of Shahid Beheshti hospital, Hamadan University of Medical sciences in the second half of 2018', Journal of Research in Urology, 3(1), pp.19-27. magiran.com/p2029152
سیدمحمد ذوالحواریه؛ محمود رضایی؛ نسیم کریمی؛ روناک حمزه ای؛ مژگان زراعت کار مقدم. "بررسی رضایتمندی بیماران بستری در بخش ارولوژی بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان". مجله تحقیقات در ارولوژی، 3 ،1 ، 1397، 19-27. magiran.com/p2029152
Seyed Mohammad Zolhavarieh; Mahmoud Rezaei; Nasim Karimi; Ronak Hamzehei; Mojgan Zeraatkarmoghaddam. "Study of patient's satisfaction at urology ward, of Shahid Beheshti hospital, Hamadan University of Medical sciences in the second half of 2018", Journal of Research in Urology, 3, 1, 2019, 19-27. magiran.com/p2029152
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال