ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا نوروزی، سامره شجاعی، روح الله سمیعی، پرویز سعیدی، (1398). شناسایی عوامل موثر برآینده نظام استانداردسازی تولید و تشریح سناریوها، نشریه مدیریت صنعتی، 11(33)، 303-328. magiran.com/p2029220
Reza Norozy , Samereh Shojaei, Roohalla Samiee, Parviz Saeedi, (2019). Identification of Effective Factors on the Future of the Standardization System for Production and Description of Scenarios, Journal of Industrial Management, 11(33), 303-328. magiran.com/p2029220
رضا نوروزی، سامره شجاعی، روح الله سمیعی، پرویز سعیدی، شناسایی عوامل موثر برآینده نظام استانداردسازی تولید و تشریح سناریوها. نشریه مدیریت صنعتی، 1398؛ 11(33): 303-328. magiran.com/p2029220
Reza Norozy , Samereh Shojaei, Roohalla Samiee, Parviz Saeedi, Identification of Effective Factors on the Future of the Standardization System for Production and Description of Scenarios, Journal of Industrial Management, 2019; 11(33): 303-328. magiran.com/p2029220
رضا نوروزی، سامره شجاعی، روح الله سمیعی، پرویز سعیدی، "شناسایی عوامل موثر برآینده نظام استانداردسازی تولید و تشریح سناریوها"، نشریه مدیریت صنعتی 11، شماره 33 (1398): 303-328. magiran.com/p2029220
Reza Norozy , Samereh Shojaei, Roohalla Samiee, Parviz Saeedi, "Identification of Effective Factors on the Future of the Standardization System for Production and Description of Scenarios", Journal of Industrial Management 11, no.33 (2019): 303-328. magiran.com/p2029220
رضا نوروزی، سامره شجاعی، روح الله سمیعی، پرویز سعیدی، (1398). 'شناسایی عوامل موثر برآینده نظام استانداردسازی تولید و تشریح سناریوها'، نشریه مدیریت صنعتی، 11(33)، صص.303-328. magiran.com/p2029220
Reza Norozy , Samereh Shojaei, Roohalla Samiee, Parviz Saeedi, (2019). 'Identification of Effective Factors on the Future of the Standardization System for Production and Description of Scenarios', Journal of Industrial Management, 11(33), pp.303-328. magiran.com/p2029220
رضا نوروزی؛ سامره شجاعی؛ روح الله سمیعی؛ پرویز سعیدی. "شناسایی عوامل موثر برآینده نظام استانداردسازی تولید و تشریح سناریوها". نشریه مدیریت صنعتی، 11 ،33 ، 1398، 303-328. magiran.com/p2029220
Reza Norozy ; Samereh Shojaei; Roohalla Samiee; Parviz Saeedi. "Identification of Effective Factors on the Future of the Standardization System for Production and Description of Scenarios", Journal of Industrial Management, 11, 33, 2019, 303-328. magiran.com/p2029220
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال