ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهیلا احمدی، مجید معتمدزاده، سید میثم مرتضوی، جواد فردمال، (1398). اثر طراحی مجدد ایستگاه کاری بر شاخص تداخل مکالمه در میان متصدیان امور بانکی، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 16(3)، 36-46. magiran.com/p2029230
Majid Motamedzade, Seyed Meysam Mortazavi, Javad Faradmal, Soheyla Ahmadi, (2019). The effect of redesign workstation on Speech Interference Level (SIL) among bank tellers, Iran Occupational Health, 16(3), 36-46. magiran.com/p2029230
سهیلا احمدی، مجید معتمدزاده، سید میثم مرتضوی، جواد فردمال، اثر طراحی مجدد ایستگاه کاری بر شاخص تداخل مکالمه در میان متصدیان امور بانکی. دو ماهنامه سلامت کار ایران، 1398؛ 16(3): 36-46. magiran.com/p2029230
Majid Motamedzade, Seyed Meysam Mortazavi, Javad Faradmal, Soheyla Ahmadi, The effect of redesign workstation on Speech Interference Level (SIL) among bank tellers, Iran Occupational Health, 2019; 16(3): 36-46. magiran.com/p2029230
سهیلا احمدی، مجید معتمدزاده، سید میثم مرتضوی، جواد فردمال، "اثر طراحی مجدد ایستگاه کاری بر شاخص تداخل مکالمه در میان متصدیان امور بانکی"، دو ماهنامه سلامت کار ایران 16، شماره 3 (1398): 36-46. magiran.com/p2029230
Majid Motamedzade, Seyed Meysam Mortazavi, Javad Faradmal, Soheyla Ahmadi, "The effect of redesign workstation on Speech Interference Level (SIL) among bank tellers", Iran Occupational Health 16, no.3 (2019): 36-46. magiran.com/p2029230
سهیلا احمدی، مجید معتمدزاده، سید میثم مرتضوی، جواد فردمال، (1398). 'اثر طراحی مجدد ایستگاه کاری بر شاخص تداخل مکالمه در میان متصدیان امور بانکی'، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 16(3)، صص.36-46. magiran.com/p2029230
Majid Motamedzade, Seyed Meysam Mortazavi, Javad Faradmal, Soheyla Ahmadi, (2019). 'The effect of redesign workstation on Speech Interference Level (SIL) among bank tellers', Iran Occupational Health, 16(3), pp.36-46. magiran.com/p2029230
سهیلا احمدی؛ مجید معتمدزاده؛ سید میثم مرتضوی؛ جواد فردمال. "اثر طراحی مجدد ایستگاه کاری بر شاخص تداخل مکالمه در میان متصدیان امور بانکی". دو ماهنامه سلامت کار ایران، 16 ،3 ، 1398، 36-46. magiran.com/p2029230
Majid Motamedzade; Seyed Meysam Mortazavi; Javad Faradmal; Soheyla Ahmadi. "The effect of redesign workstation on Speech Interference Level (SIL) among bank tellers", Iran Occupational Health, 16, 3, 2019, 36-46. magiran.com/p2029230
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال