ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهین حسینی نژاد، مصطفی غفاری، یاسر لبافی نژاد، الهام میرزامحمدی، شهربانو مسلمی، سیما محتشم، صابر محمدی، (1398). تاثیر غیبت از کار کوتاه مدت و بلند مدت بر شاخص توانایی انجام کار، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 16(3)، 1-12. magiran.com/p2029231
Mahin Hosseininejad, Mostafa Ghafaari, Yasser Labbafinejad, Elham Mirzamohammadi, Shahrbanoo Moslemi, Sima Mohtasham, Saber Mohammadi, (2019). Influence of short term and long-term sickness absence on work ability index, Iran Occupational Health, 16(3), 1-12. magiran.com/p2029231
مهین حسینی نژاد، مصطفی غفاری، یاسر لبافی نژاد، الهام میرزامحمدی، شهربانو مسلمی، سیما محتشم، صابر محمدی، تاثیر غیبت از کار کوتاه مدت و بلند مدت بر شاخص توانایی انجام کار. دو ماهنامه سلامت کار ایران، 1398؛ 16(3): 1-12. magiran.com/p2029231
Mahin Hosseininejad, Mostafa Ghafaari, Yasser Labbafinejad, Elham Mirzamohammadi, Shahrbanoo Moslemi, Sima Mohtasham, Saber Mohammadi, Influence of short term and long-term sickness absence on work ability index, Iran Occupational Health, 2019; 16(3): 1-12. magiran.com/p2029231
مهین حسینی نژاد، مصطفی غفاری، یاسر لبافی نژاد، الهام میرزامحمدی، شهربانو مسلمی، سیما محتشم، صابر محمدی، "تاثیر غیبت از کار کوتاه مدت و بلند مدت بر شاخص توانایی انجام کار"، دو ماهنامه سلامت کار ایران 16، شماره 3 (1398): 1-12. magiran.com/p2029231
Mahin Hosseininejad, Mostafa Ghafaari, Yasser Labbafinejad, Elham Mirzamohammadi, Shahrbanoo Moslemi, Sima Mohtasham, Saber Mohammadi, "Influence of short term and long-term sickness absence on work ability index", Iran Occupational Health 16, no.3 (2019): 1-12. magiran.com/p2029231
مهین حسینی نژاد، مصطفی غفاری، یاسر لبافی نژاد، الهام میرزامحمدی، شهربانو مسلمی، سیما محتشم، صابر محمدی، (1398). 'تاثیر غیبت از کار کوتاه مدت و بلند مدت بر شاخص توانایی انجام کار'، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 16(3)، صص.1-12. magiran.com/p2029231
Mahin Hosseininejad, Mostafa Ghafaari, Yasser Labbafinejad, Elham Mirzamohammadi, Shahrbanoo Moslemi, Sima Mohtasham, Saber Mohammadi, (2019). 'Influence of short term and long-term sickness absence on work ability index', Iran Occupational Health, 16(3), pp.1-12. magiran.com/p2029231
مهین حسینی نژاد؛ مصطفی غفاری؛ یاسر لبافی نژاد؛ الهام میرزامحمدی؛ شهربانو مسلمی؛ سیما محتشم؛ صابر محمدی. "تاثیر غیبت از کار کوتاه مدت و بلند مدت بر شاخص توانایی انجام کار". دو ماهنامه سلامت کار ایران، 16 ،3 ، 1398، 1-12. magiran.com/p2029231
Mahin Hosseininejad; Mostafa Ghafaari; Yasser Labbafinejad; Elham Mirzamohammadi; Shahrbanoo Moslemi; Sima Mohtasham; Saber Mohammadi. "Influence of short term and long-term sickness absence on work ability index", Iran Occupational Health, 16, 3, 2019, 1-12. magiran.com/p2029231
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال