ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد خمرنیا، مصطفی پیوند، (1398). تبیین درک نقش مسائل جنسی در بازگشت مجدد به اعتیاد به مواد مخدر: (یک مطالعه کیفی)، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(176)، 140-150. magiran.com/p2029273
Mohammad Khammarnia, Mostafa Peyvand, (2019). Role of Sexual Issues in Relapse of Substance Abuse:A Qualitative Study, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(176), 140-150. magiran.com/p2029273
محمد خمرنیا، مصطفی پیوند، تبیین درک نقش مسائل جنسی در بازگشت مجدد به اعتیاد به مواد مخدر: (یک مطالعه کیفی). مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1398؛ 29(176): 140-150. magiran.com/p2029273
Mohammad Khammarnia, Mostafa Peyvand, Role of Sexual Issues in Relapse of Substance Abuse:A Qualitative Study, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2019; 29(176): 140-150. magiran.com/p2029273
محمد خمرنیا، مصطفی پیوند، "تبیین درک نقش مسائل جنسی در بازگشت مجدد به اعتیاد به مواد مخدر: (یک مطالعه کیفی)"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 29، شماره 176 (1398): 140-150. magiran.com/p2029273
Mohammad Khammarnia, Mostafa Peyvand, "Role of Sexual Issues in Relapse of Substance Abuse:A Qualitative Study", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 29, no.176 (2019): 140-150. magiran.com/p2029273
محمد خمرنیا، مصطفی پیوند، (1398). 'تبیین درک نقش مسائل جنسی در بازگشت مجدد به اعتیاد به مواد مخدر: (یک مطالعه کیفی)'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(176)، صص.140-150. magiran.com/p2029273
Mohammad Khammarnia, Mostafa Peyvand, (2019). 'Role of Sexual Issues in Relapse of Substance Abuse:A Qualitative Study', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(176), pp.140-150. magiran.com/p2029273
محمد خمرنیا؛ مصطفی پیوند. "تبیین درک نقش مسائل جنسی در بازگشت مجدد به اعتیاد به مواد مخدر: (یک مطالعه کیفی)". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29 ،176 ، 1398، 140-150. magiran.com/p2029273
Mohammad Khammarnia; Mostafa Peyvand. "Role of Sexual Issues in Relapse of Substance Abuse:A Qualitative Study", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29, 176, 2019, 140-150. magiran.com/p2029273
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال