ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ربابه خلیلی، حسین محمودی، عباس عبادی، مسعود سیرتی ، مسعود فلاحی، (1398). تبیین راهبردهای مراقبت از خود و عوامل موثر بر آن در جانبازان مبتلا به اختلال استرس مزمن پس از ضربه جنگ: مطالعه کیفی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(176)، 151-166. magiran.com/p2029274
Robabe Khalili, Hosein Mahmoudi, Abbas Ebadi, Masoud Sirati , Masoud Fallahi, (2019). Self-Care Strategies and Its Effective Factors in Veterans with Chronic Posttraumatic Stress Disorder: A Qualitative Study, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(176), 151-166. magiran.com/p2029274
ربابه خلیلی، حسین محمودی، عباس عبادی، مسعود سیرتی ، مسعود فلاحی، تبیین راهبردهای مراقبت از خود و عوامل موثر بر آن در جانبازان مبتلا به اختلال استرس مزمن پس از ضربه جنگ: مطالعه کیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1398؛ 29(176): 151-166. magiran.com/p2029274
Robabe Khalili, Hosein Mahmoudi, Abbas Ebadi, Masoud Sirati , Masoud Fallahi, Self-Care Strategies and Its Effective Factors in Veterans with Chronic Posttraumatic Stress Disorder: A Qualitative Study, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2019; 29(176): 151-166. magiran.com/p2029274
ربابه خلیلی، حسین محمودی، عباس عبادی، مسعود سیرتی ، مسعود فلاحی، "تبیین راهبردهای مراقبت از خود و عوامل موثر بر آن در جانبازان مبتلا به اختلال استرس مزمن پس از ضربه جنگ: مطالعه کیفی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 29، شماره 176 (1398): 151-166. magiran.com/p2029274
Robabe Khalili, Hosein Mahmoudi, Abbas Ebadi, Masoud Sirati , Masoud Fallahi, "Self-Care Strategies and Its Effective Factors in Veterans with Chronic Posttraumatic Stress Disorder: A Qualitative Study", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 29, no.176 (2019): 151-166. magiran.com/p2029274
ربابه خلیلی، حسین محمودی، عباس عبادی، مسعود سیرتی ، مسعود فلاحی، (1398). 'تبیین راهبردهای مراقبت از خود و عوامل موثر بر آن در جانبازان مبتلا به اختلال استرس مزمن پس از ضربه جنگ: مطالعه کیفی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(176)، صص.151-166. magiran.com/p2029274
Robabe Khalili, Hosein Mahmoudi, Abbas Ebadi, Masoud Sirati , Masoud Fallahi, (2019). 'Self-Care Strategies and Its Effective Factors in Veterans with Chronic Posttraumatic Stress Disorder: A Qualitative Study', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(176), pp.151-166. magiran.com/p2029274
ربابه خلیلی؛ حسین محمودی؛ عباس عبادی؛ مسعود سیرتی ؛ مسعود فلاحی. "تبیین راهبردهای مراقبت از خود و عوامل موثر بر آن در جانبازان مبتلا به اختلال استرس مزمن پس از ضربه جنگ: مطالعه کیفی". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29 ،176 ، 1398، 151-166. magiran.com/p2029274
Robabe Khalili; Hosein Mahmoudi; Abbas Ebadi; Masoud Sirati ; Masoud Fallahi. "Self-Care Strategies and Its Effective Factors in Veterans with Chronic Posttraumatic Stress Disorder: A Qualitative Study", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29, 176, 2019, 151-166. magiran.com/p2029274
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال