ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا صادقی، فلاح محمدزاده، محمد خویشه، (1398). سناریوهای اختلال و فریب الکترونیکی سامانه های هدایت و کنترل سلاح های هدایت شونده نسل جدید دنیا در افق 1410، فصلنامه علوم و فناوری دریا، 23(90)، 1-12. magiran.com/p2029417
Alireza Sadeghi , Fallah Mohammadzadeh, Mohammad Khishe, (2019). Jamming and deceptive scenarios for guidance and control systems for guided weapons of the new generation of the world on the horizon of 1410., Iranian Journal of Marine Science And Technology, 23(90), 1-12. magiran.com/p2029417
علیرضا صادقی، فلاح محمدزاده، محمد خویشه، سناریوهای اختلال و فریب الکترونیکی سامانه های هدایت و کنترل سلاح های هدایت شونده نسل جدید دنیا در افق 1410. فصلنامه علوم و فناوری دریا، 1398؛ 23(90): 1-12. magiran.com/p2029417
Alireza Sadeghi , Fallah Mohammadzadeh, Mohammad Khishe, Jamming and deceptive scenarios for guidance and control systems for guided weapons of the new generation of the world on the horizon of 1410., Iranian Journal of Marine Science And Technology, 2019; 23(90): 1-12. magiran.com/p2029417
علیرضا صادقی، فلاح محمدزاده، محمد خویشه، "سناریوهای اختلال و فریب الکترونیکی سامانه های هدایت و کنترل سلاح های هدایت شونده نسل جدید دنیا در افق 1410"، فصلنامه علوم و فناوری دریا 23، شماره 90 (1398): 1-12. magiran.com/p2029417
Alireza Sadeghi , Fallah Mohammadzadeh, Mohammad Khishe, "Jamming and deceptive scenarios for guidance and control systems for guided weapons of the new generation of the world on the horizon of 1410.", Iranian Journal of Marine Science And Technology 23, no.90 (2019): 1-12. magiran.com/p2029417
علیرضا صادقی، فلاح محمدزاده، محمد خویشه، (1398). 'سناریوهای اختلال و فریب الکترونیکی سامانه های هدایت و کنترل سلاح های هدایت شونده نسل جدید دنیا در افق 1410'، فصلنامه علوم و فناوری دریا، 23(90)، صص.1-12. magiran.com/p2029417
Alireza Sadeghi , Fallah Mohammadzadeh, Mohammad Khishe, (2019). 'Jamming and deceptive scenarios for guidance and control systems for guided weapons of the new generation of the world on the horizon of 1410.', Iranian Journal of Marine Science And Technology, 23(90), pp.1-12. magiran.com/p2029417
علیرضا صادقی؛ فلاح محمدزاده؛ محمد خویشه. "سناریوهای اختلال و فریب الکترونیکی سامانه های هدایت و کنترل سلاح های هدایت شونده نسل جدید دنیا در افق 1410". فصلنامه علوم و فناوری دریا، 23 ،90 ، 1398، 1-12. magiran.com/p2029417
Alireza Sadeghi ; Fallah Mohammadzadeh; Mohammad Khishe. "Jamming and deceptive scenarios for guidance and control systems for guided weapons of the new generation of the world on the horizon of 1410.", Iranian Journal of Marine Science And Technology, 23, 90, 2019, 1-12. magiran.com/p2029417
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال