ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سودا سهیلی فر، حمیدرضا فلاح لاجیمی، (1398). ارزیابی معیار های موثر بر انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه مورد استفاده در صنایع دریایی با رویکرد پایداری، فصلنامه علوم و فناوری دریا، 23(90)، 13-23. magiran.com/p2029418
Sevda Soheilifar, Hamidreza Fallah Lajimi , (2019). Assessment of appropriate criteria on the selection of raw material suppliers used in marine industries with a sustainability approach, Iranian Journal of Marine Science And Technology, 23(90), 13-23. magiran.com/p2029418
سودا سهیلی فر، حمیدرضا فلاح لاجیمی، ارزیابی معیار های موثر بر انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه مورد استفاده در صنایع دریایی با رویکرد پایداری. فصلنامه علوم و فناوری دریا، 1398؛ 23(90): 13-23. magiran.com/p2029418
Sevda Soheilifar, Hamidreza Fallah Lajimi , Assessment of appropriate criteria on the selection of raw material suppliers used in marine industries with a sustainability approach, Iranian Journal of Marine Science And Technology, 2019; 23(90): 13-23. magiran.com/p2029418
سودا سهیلی فر، حمیدرضا فلاح لاجیمی، "ارزیابی معیار های موثر بر انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه مورد استفاده در صنایع دریایی با رویکرد پایداری"، فصلنامه علوم و فناوری دریا 23، شماره 90 (1398): 13-23. magiran.com/p2029418
Sevda Soheilifar, Hamidreza Fallah Lajimi , "Assessment of appropriate criteria on the selection of raw material suppliers used in marine industries with a sustainability approach", Iranian Journal of Marine Science And Technology 23, no.90 (2019): 13-23. magiran.com/p2029418
سودا سهیلی فر، حمیدرضا فلاح لاجیمی، (1398). 'ارزیابی معیار های موثر بر انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه مورد استفاده در صنایع دریایی با رویکرد پایداری'، فصلنامه علوم و فناوری دریا، 23(90)، صص.13-23. magiran.com/p2029418
Sevda Soheilifar, Hamidreza Fallah Lajimi , (2019). 'Assessment of appropriate criteria on the selection of raw material suppliers used in marine industries with a sustainability approach', Iranian Journal of Marine Science And Technology, 23(90), pp.13-23. magiran.com/p2029418
سودا سهیلی فر؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی. "ارزیابی معیار های موثر بر انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه مورد استفاده در صنایع دریایی با رویکرد پایداری". فصلنامه علوم و فناوری دریا، 23 ،90 ، 1398، 13-23. magiran.com/p2029418
Sevda Soheilifar; Hamidreza Fallah Lajimi . "Assessment of appropriate criteria on the selection of raw material suppliers used in marine industries with a sustainability approach", Iranian Journal of Marine Science And Technology, 23, 90, 2019, 13-23. magiran.com/p2029418
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال