ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خانمناز عبادی گل تپه، احمد شادی، (1398). کاربرد مواد دریایی در ساخت داربست و ترمیم بافت، فصلنامه علوم و فناوری دریا، 23(90)، 53-70. magiran.com/p2029423
Khanomnaz Ebadi, Ahmad Shadi , (2019). Application of marine materials in the construction of scaffolding and tissue repair, Iranian Journal of Marine Science And Technology, 23(90), 53-70. magiran.com/p2029423
خانمناز عبادی گل تپه، احمد شادی، کاربرد مواد دریایی در ساخت داربست و ترمیم بافت. فصلنامه علوم و فناوری دریا، 1398؛ 23(90): 53-70. magiran.com/p2029423
Khanomnaz Ebadi, Ahmad Shadi , Application of marine materials in the construction of scaffolding and tissue repair, Iranian Journal of Marine Science And Technology, 2019; 23(90): 53-70. magiran.com/p2029423
خانمناز عبادی گل تپه، احمد شادی، "کاربرد مواد دریایی در ساخت داربست و ترمیم بافت"، فصلنامه علوم و فناوری دریا 23، شماره 90 (1398): 53-70. magiran.com/p2029423
Khanomnaz Ebadi, Ahmad Shadi , "Application of marine materials in the construction of scaffolding and tissue repair", Iranian Journal of Marine Science And Technology 23, no.90 (2019): 53-70. magiran.com/p2029423
خانمناز عبادی گل تپه، احمد شادی، (1398). 'کاربرد مواد دریایی در ساخت داربست و ترمیم بافت'، فصلنامه علوم و فناوری دریا، 23(90)، صص.53-70. magiran.com/p2029423
Khanomnaz Ebadi, Ahmad Shadi , (2019). 'Application of marine materials in the construction of scaffolding and tissue repair', Iranian Journal of Marine Science And Technology, 23(90), pp.53-70. magiran.com/p2029423
خانمناز عبادی گل تپه؛ احمد شادی. "کاربرد مواد دریایی در ساخت داربست و ترمیم بافت". فصلنامه علوم و فناوری دریا، 23 ،90 ، 1398، 53-70. magiran.com/p2029423
Khanomnaz Ebadi; Ahmad Shadi . "Application of marine materials in the construction of scaffolding and tissue repair", Iranian Journal of Marine Science And Technology, 23, 90, 2019, 53-70. magiran.com/p2029423
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال