ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه عبدی، شکوه سادات بنی جمالی، حسن احدی، شیرین کوشکی، (1398). بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس تاب آوری در زنان مبتلا به سرطان پستان، فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، 13(2)، 93-115. magiran.com/p2029454
Fatemeh Abdi, Shokoohsadat Banijamli, Hassan Ahadi, Shirin Koushki, (2019). Psychometric properties of of Resilience scale (CD-RISC) among women’s with breast cancer, Journal of Research in Psychological Health, 13(2), 93-115. magiran.com/p2029454
فاطمه عبدی، شکوه سادات بنی جمالی، حسن احدی، شیرین کوشکی، بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس تاب آوری در زنان مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، 1398؛ 13(2): 93-115. magiran.com/p2029454
Fatemeh Abdi, Shokoohsadat Banijamli, Hassan Ahadi, Shirin Koushki, Psychometric properties of of Resilience scale (CD-RISC) among women’s with breast cancer, Journal of Research in Psychological Health, 2019; 13(2): 93-115. magiran.com/p2029454
فاطمه عبدی، شکوه سادات بنی جمالی، حسن احدی، شیرین کوشکی، "بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس تاب آوری در زنان مبتلا به سرطان پستان"، فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی 13، شماره 2 (1398): 93-115. magiran.com/p2029454
Fatemeh Abdi, Shokoohsadat Banijamli, Hassan Ahadi, Shirin Koushki, "Psychometric properties of of Resilience scale (CD-RISC) among women’s with breast cancer", Journal of Research in Psychological Health 13, no.2 (2019): 93-115. magiran.com/p2029454
فاطمه عبدی، شکوه سادات بنی جمالی، حسن احدی، شیرین کوشکی، (1398). 'بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس تاب آوری در زنان مبتلا به سرطان پستان'، فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، 13(2)، صص.93-115. magiran.com/p2029454
Fatemeh Abdi, Shokoohsadat Banijamli, Hassan Ahadi, Shirin Koushki, (2019). 'Psychometric properties of of Resilience scale (CD-RISC) among women’s with breast cancer', Journal of Research in Psychological Health, 13(2), pp.93-115. magiran.com/p2029454
فاطمه عبدی؛ شکوه سادات بنی جمالی؛ حسن احدی؛ شیرین کوشکی. "بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس تاب آوری در زنان مبتلا به سرطان پستان". فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، 13 ،2 ، 1398، 93-115. magiran.com/p2029454
Fatemeh Abdi; Shokoohsadat Banijamli; Hassan Ahadi; Shirin Koushki. "Psychometric properties of of Resilience scale (CD-RISC) among women’s with breast cancer", Journal of Research in Psychological Health, 13, 2, 2019, 93-115. magiran.com/p2029454
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال