ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر عنابستانی، مهدی جوانشیری، سودابه احمدی، (1398). تحلیل اثرات برنامه ریزی کالبدی بر حفظ امنیت روستاییان با تاکید بر امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد)، فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی، 4(14)، 11-29. magiran.com/p2029467
Aliakbar Anabestani , Mahdi Javanshiri, Soudabeh Ahmadi, (2019). Analyzing the Effects of Physical Planning on Preserving Villagers' Social Security (Case Study: Mashhad County), Journal of Physical Development Planning, 4(14), 11-29. magiran.com/p2029467
علی اکبر عنابستانی، مهدی جوانشیری، سودابه احمدی، تحلیل اثرات برنامه ریزی کالبدی بر حفظ امنیت روستاییان با تاکید بر امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد). فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی، 1398؛ 4(14): 11-29. magiran.com/p2029467
Aliakbar Anabestani , Mahdi Javanshiri, Soudabeh Ahmadi, Analyzing the Effects of Physical Planning on Preserving Villagers' Social Security (Case Study: Mashhad County), Journal of Physical Development Planning, 2019; 4(14): 11-29. magiran.com/p2029467
علی اکبر عنابستانی، مهدی جوانشیری، سودابه احمدی، "تحلیل اثرات برنامه ریزی کالبدی بر حفظ امنیت روستاییان با تاکید بر امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد)"، فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی 4، شماره 14 (1398): 11-29. magiran.com/p2029467
Aliakbar Anabestani , Mahdi Javanshiri, Soudabeh Ahmadi, "Analyzing the Effects of Physical Planning on Preserving Villagers' Social Security (Case Study: Mashhad County)", Journal of Physical Development Planning 4, no.14 (2019): 11-29. magiran.com/p2029467
علی اکبر عنابستانی، مهدی جوانشیری، سودابه احمدی، (1398). 'تحلیل اثرات برنامه ریزی کالبدی بر حفظ امنیت روستاییان با تاکید بر امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد)'، فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی، 4(14)، صص.11-29. magiran.com/p2029467
Aliakbar Anabestani , Mahdi Javanshiri, Soudabeh Ahmadi, (2019). 'Analyzing the Effects of Physical Planning on Preserving Villagers' Social Security (Case Study: Mashhad County)', Journal of Physical Development Planning, 4(14), pp.11-29. magiran.com/p2029467
علی اکبر عنابستانی؛ مهدی جوانشیری؛ سودابه احمدی. "تحلیل اثرات برنامه ریزی کالبدی بر حفظ امنیت روستاییان با تاکید بر امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد)". فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی، 4 ،14 ، 1398، 11-29. magiran.com/p2029467
Aliakbar Anabestani ; Mahdi Javanshiri; Soudabeh Ahmadi. "Analyzing the Effects of Physical Planning on Preserving Villagers' Social Security (Case Study: Mashhad County)", Journal of Physical Development Planning, 4, 14, 2019, 11-29. magiran.com/p2029467
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال