ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین آل کجباف، مسعود خدیمی، عسکر جلالیان، محمد یار ارشدی، (1398). نقش آموزش محیط زیست در تاب آوری اقلیمی افراد در معرض پناهندگی زیست محیطی از دیدگاه حقوق بین الملل، مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 7(4)، 45-68. magiran.com/p2029621
Hosein Alekajbaf , Masoud Khadimi, Askar Jalalian, Mohammadyar Arshadi, (2019). Role of Environmental Education in the Climate Resilience of People Exposed to Environmental Asylum from the Point of View of International Law, Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 7(4), 45-68. magiran.com/p2029621
حسین آل کجباف، مسعود خدیمی، عسکر جلالیان، محمد یار ارشدی، نقش آموزش محیط زیست در تاب آوری اقلیمی افراد در معرض پناهندگی زیست محیطی از دیدگاه حقوق بین الملل. مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 1398؛ 7(4): 45-68. magiran.com/p2029621
Hosein Alekajbaf , Masoud Khadimi, Askar Jalalian, Mohammadyar Arshadi, Role of Environmental Education in the Climate Resilience of People Exposed to Environmental Asylum from the Point of View of International Law, Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 2019; 7(4): 45-68. magiran.com/p2029621
حسین آل کجباف، مسعود خدیمی، عسکر جلالیان، محمد یار ارشدی، "نقش آموزش محیط زیست در تاب آوری اقلیمی افراد در معرض پناهندگی زیست محیطی از دیدگاه حقوق بین الملل"، مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 7، شماره 4 (1398): 45-68. magiran.com/p2029621
Hosein Alekajbaf , Masoud Khadimi, Askar Jalalian, Mohammadyar Arshadi, "Role of Environmental Education in the Climate Resilience of People Exposed to Environmental Asylum from the Point of View of International Law", Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development 7, no.4 (2019): 45-68. magiran.com/p2029621
حسین آل کجباف، مسعود خدیمی، عسکر جلالیان، محمد یار ارشدی، (1398). 'نقش آموزش محیط زیست در تاب آوری اقلیمی افراد در معرض پناهندگی زیست محیطی از دیدگاه حقوق بین الملل'، مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 7(4)، صص.45-68. magiran.com/p2029621
Hosein Alekajbaf , Masoud Khadimi, Askar Jalalian, Mohammadyar Arshadi, (2019). 'Role of Environmental Education in the Climate Resilience of People Exposed to Environmental Asylum from the Point of View of International Law', Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 7(4), pp.45-68. magiran.com/p2029621
حسین آل کجباف؛ مسعود خدیمی؛ عسکر جلالیان؛ محمد یار ارشدی. "نقش آموزش محیط زیست در تاب آوری اقلیمی افراد در معرض پناهندگی زیست محیطی از دیدگاه حقوق بین الملل". مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 7 ،4 ، 1398، 45-68. magiran.com/p2029621
Hosein Alekajbaf ; Masoud Khadimi; Askar Jalalian; Mohammadyar Arshadi. "Role of Environmental Education in the Climate Resilience of People Exposed to Environmental Asylum from the Point of View of International Law", Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 7, 4, 2019, 45-68. magiran.com/p2029621
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال