ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعاد محفوظ پور، سیما مرزبان، سلمان نظری شیر کوهی، الهه دهقان نیری، (1398). معیارهای انتخاب مدیران بیمارستان های دولتی در نظام سلامت ایران، نشریه مدیریت سلامت، 22(76)، 86-98. magiran.com/p2029638
Soad Mahfoozpour, Sima Marzban, Salman Nazari, Shirkouhi, Elahe Dehghan Nayeri, (2019). Selection criteria of public hospital managers in Iran health system, Journal of Health Administration, 22(76), 86-98. magiran.com/p2029638
سعاد محفوظ پور، سیما مرزبان، سلمان نظری شیر کوهی، الهه دهقان نیری، معیارهای انتخاب مدیران بیمارستان های دولتی در نظام سلامت ایران. نشریه مدیریت سلامت، 1398؛ 22(76): 86-98. magiran.com/p2029638
Soad Mahfoozpour, Sima Marzban, Salman Nazari, Shirkouhi, Elahe Dehghan Nayeri, Selection criteria of public hospital managers in Iran health system, Journal of Health Administration, 2019; 22(76): 86-98. magiran.com/p2029638
سعاد محفوظ پور، سیما مرزبان، سلمان نظری شیر کوهی، الهه دهقان نیری، "معیارهای انتخاب مدیران بیمارستان های دولتی در نظام سلامت ایران"، نشریه مدیریت سلامت 22، شماره 76 (1398): 86-98. magiran.com/p2029638
Soad Mahfoozpour, Sima Marzban, Salman Nazari, Shirkouhi, Elahe Dehghan Nayeri, "Selection criteria of public hospital managers in Iran health system", Journal of Health Administration 22, no.76 (2019): 86-98. magiran.com/p2029638
سعاد محفوظ پور، سیما مرزبان، سلمان نظری شیر کوهی، الهه دهقان نیری، (1398). 'معیارهای انتخاب مدیران بیمارستان های دولتی در نظام سلامت ایران'، نشریه مدیریت سلامت، 22(76)، صص.86-98. magiran.com/p2029638
Soad Mahfoozpour, Sima Marzban, Salman Nazari, Shirkouhi, Elahe Dehghan Nayeri, (2019). 'Selection criteria of public hospital managers in Iran health system', Journal of Health Administration, 22(76), pp.86-98. magiran.com/p2029638
سعاد محفوظ پور؛ سیما مرزبان؛ سلمان نظری شیر کوهی؛ الهه دهقان نیری. "معیارهای انتخاب مدیران بیمارستان های دولتی در نظام سلامت ایران". نشریه مدیریت سلامت، 22 ،76 ، 1398، 86-98. magiran.com/p2029638
Soad Mahfoozpour; Sima Marzban; Salman Nazari; Shirkouhi; Elahe Dehghan Nayeri. "Selection criteria of public hospital managers in Iran health system", Journal of Health Administration, 22, 76, 2019, 86-98. magiran.com/p2029638
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال