ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید ریاحی، فرح فتحی زاده، (1398). تحلیل آلودگی های زیست محیطی روستاهای الحاقی به کلان شهرها (مطالعه موردی: شهر مشهد)، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6(1)، 37-49. magiran.com/p2029703
Vahid Riyahi, Farah Fathizadeh , (2019). Spatial Commitment Analysis of Environmental Pollution and Cutaneous leishmaniasis in Mashhad with Emphasis on Informal Settlements, Rural Development Strategies, 6(1), 37-49. magiran.com/p2029703
وحید ریاحی، فرح فتحی زاده، تحلیل آلودگی های زیست محیطی روستاهای الحاقی به کلان شهرها (مطالعه موردی: شهر مشهد). نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1398؛ 6(1): 37-49. magiran.com/p2029703
Vahid Riyahi, Farah Fathizadeh , Spatial Commitment Analysis of Environmental Pollution and Cutaneous leishmaniasis in Mashhad with Emphasis on Informal Settlements, Rural Development Strategies, 2019; 6(1): 37-49. magiran.com/p2029703
وحید ریاحی، فرح فتحی زاده، "تحلیل آلودگی های زیست محیطی روستاهای الحاقی به کلان شهرها (مطالعه موردی: شهر مشهد)"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 6، شماره 1 (1398): 37-49. magiran.com/p2029703
Vahid Riyahi, Farah Fathizadeh , "Spatial Commitment Analysis of Environmental Pollution and Cutaneous leishmaniasis in Mashhad with Emphasis on Informal Settlements", Rural Development Strategies 6, no.1 (2019): 37-49. magiran.com/p2029703
وحید ریاحی، فرح فتحی زاده، (1398). 'تحلیل آلودگی های زیست محیطی روستاهای الحاقی به کلان شهرها (مطالعه موردی: شهر مشهد)'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6(1)، صص.37-49. magiran.com/p2029703
Vahid Riyahi, Farah Fathizadeh , (2019). 'Spatial Commitment Analysis of Environmental Pollution and Cutaneous leishmaniasis in Mashhad with Emphasis on Informal Settlements', Rural Development Strategies, 6(1), pp.37-49. magiran.com/p2029703
وحید ریاحی؛ فرح فتحی زاده. "تحلیل آلودگی های زیست محیطی روستاهای الحاقی به کلان شهرها (مطالعه موردی: شهر مشهد)". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6 ،1 ، 1398، 37-49. magiran.com/p2029703
Vahid Riyahi; Farah Fathizadeh . "Spatial Commitment Analysis of Environmental Pollution and Cutaneous leishmaniasis in Mashhad with Emphasis on Informal Settlements", Rural Development Strategies, 6, 1, 2019, 37-49. magiran.com/p2029703
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال