ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی جعفری، (1398). مشکلات و مناسبترین راه کارهای تهیه، بهره برداری و نگهداری بهینه از تجهیزات ابزار دقیق در شرکت های آب و فاضلاب، نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب، 4(1)، 52-59. magiran.com/p2029756
HADI JAFARI , (2019). Problems and the Most Suitable Way of Supplying, Operating and Maintaining the Instruments in the Water and Wastewater Companies, Journal of Water & Wastewater Science and Engineering, 4(1), 52-59. magiran.com/p2029756
هادی جعفری، مشکلات و مناسبترین راه کارهای تهیه، بهره برداری و نگهداری بهینه از تجهیزات ابزار دقیق در شرکت های آب و فاضلاب. نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب، 1398؛ 4(1): 52-59. magiran.com/p2029756
HADI JAFARI , Problems and the Most Suitable Way of Supplying, Operating and Maintaining the Instruments in the Water and Wastewater Companies, Journal of Water & Wastewater Science and Engineering, 2019; 4(1): 52-59. magiran.com/p2029756
هادی جعفری، "مشکلات و مناسبترین راه کارهای تهیه، بهره برداری و نگهداری بهینه از تجهیزات ابزار دقیق در شرکت های آب و فاضلاب"، نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب 4، شماره 1 (1398): 52-59. magiran.com/p2029756
HADI JAFARI , "Problems and the Most Suitable Way of Supplying, Operating and Maintaining the Instruments in the Water and Wastewater Companies", Journal of Water & Wastewater Science and Engineering 4, no.1 (2019): 52-59. magiran.com/p2029756
هادی جعفری، (1398). 'مشکلات و مناسبترین راه کارهای تهیه، بهره برداری و نگهداری بهینه از تجهیزات ابزار دقیق در شرکت های آب و فاضلاب'، نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب، 4(1)، صص.52-59. magiran.com/p2029756
HADI JAFARI , (2019). 'Problems and the Most Suitable Way of Supplying, Operating and Maintaining the Instruments in the Water and Wastewater Companies', Journal of Water & Wastewater Science and Engineering, 4(1), pp.52-59. magiran.com/p2029756
هادی جعفری. "مشکلات و مناسبترین راه کارهای تهیه، بهره برداری و نگهداری بهینه از تجهیزات ابزار دقیق در شرکت های آب و فاضلاب". نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب، 4 ،1 ، 1398، 52-59. magiran.com/p2029756
HADI JAFARI . "Problems and the Most Suitable Way of Supplying, Operating and Maintaining the Instruments in the Water and Wastewater Companies", Journal of Water & Wastewater Science and Engineering, 4, 1, 2019, 52-59. magiran.com/p2029756
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال