ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی شریفی، حمید علیزاده، باقر غباری بناب، نور علی فرخی، (1398). مقایسه نیمرخ کارکردهای اجرایی کودکان با نارسایی توجه/ بیش فعالی و کودکان با اختلال یادگیری ویژه در مقایسه با کودکان عادی: با تاکید بر عدم همبودی بین دو اختلال، نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 10(1)، 28-44. magiran.com/p2029793
Ali Sharifi, Hamid Alizadeh , Bagher Ghobari Bonab, Noor Ali Farokhi, (2019). Comparison of executive functions of children with attention deficit/ hyperactivity disorder and children with specific learning disability with normal children; with emphasis on non-comorbid conditions of these two disorders, Empowering Exceptional Children, 10(1), 28-44. magiran.com/p2029793
علی شریفی، حمید علیزاده، باقر غباری بناب، نور علی فرخی، مقایسه نیمرخ کارکردهای اجرایی کودکان با نارسایی توجه/ بیش فعالی و کودکان با اختلال یادگیری ویژه در مقایسه با کودکان عادی: با تاکید بر عدم همبودی بین دو اختلال. نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 1398؛ 10(1): 28-44. magiran.com/p2029793
Ali Sharifi, Hamid Alizadeh , Bagher Ghobari Bonab, Noor Ali Farokhi, Comparison of executive functions of children with attention deficit/ hyperactivity disorder and children with specific learning disability with normal children; with emphasis on non-comorbid conditions of these two disorders, Empowering Exceptional Children, 2019; 10(1): 28-44. magiran.com/p2029793
علی شریفی، حمید علیزاده، باقر غباری بناب، نور علی فرخی، "مقایسه نیمرخ کارکردهای اجرایی کودکان با نارسایی توجه/ بیش فعالی و کودکان با اختلال یادگیری ویژه در مقایسه با کودکان عادی: با تاکید بر عدم همبودی بین دو اختلال"، نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی 10، شماره 1 (1398): 28-44. magiran.com/p2029793
Ali Sharifi, Hamid Alizadeh , Bagher Ghobari Bonab, Noor Ali Farokhi, "Comparison of executive functions of children with attention deficit/ hyperactivity disorder and children with specific learning disability with normal children; with emphasis on non-comorbid conditions of these two disorders", Empowering Exceptional Children 10, no.1 (2019): 28-44. magiran.com/p2029793
علی شریفی، حمید علیزاده، باقر غباری بناب، نور علی فرخی، (1398). 'مقایسه نیمرخ کارکردهای اجرایی کودکان با نارسایی توجه/ بیش فعالی و کودکان با اختلال یادگیری ویژه در مقایسه با کودکان عادی: با تاکید بر عدم همبودی بین دو اختلال'، نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 10(1)، صص.28-44. magiran.com/p2029793
Ali Sharifi, Hamid Alizadeh , Bagher Ghobari Bonab, Noor Ali Farokhi, (2019). 'Comparison of executive functions of children with attention deficit/ hyperactivity disorder and children with specific learning disability with normal children; with emphasis on non-comorbid conditions of these two disorders', Empowering Exceptional Children, 10(1), pp.28-44. magiran.com/p2029793
علی شریفی؛ حمید علیزاده؛ باقر غباری بناب؛ نور علی فرخی. "مقایسه نیمرخ کارکردهای اجرایی کودکان با نارسایی توجه/ بیش فعالی و کودکان با اختلال یادگیری ویژه در مقایسه با کودکان عادی: با تاکید بر عدم همبودی بین دو اختلال". نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 10 ،1 ، 1398، 28-44. magiran.com/p2029793
Ali Sharifi; Hamid Alizadeh ; Bagher Ghobari Bonab; Noor Ali Farokhi. "Comparison of executive functions of children with attention deficit/ hyperactivity disorder and children with specific learning disability with normal children; with emphasis on non-comorbid conditions of these two disorders", Empowering Exceptional Children, 10, 1, 2019, 28-44. magiran.com/p2029793
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال