ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مرتضی احمدی تبار، بهنام مکوندی، منصور سودانی، (1398). مقایسه اثربخشی آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آموزه های دینی با آموزش خانواده به شیوه شناختی - رفتاری(CBT)بر تاب آوری زوجین، فصلنامه پژوهش نامه زنان، 10(1)، 1-23. magiran.com/p2029854
Seyed Morteza Ahmaditabar, Behnam Makvandi , Mansor Sodani, (2019). Comparing the Effect of Positive Attitude based on Religious Doctrines and Family Training based on Cognitive Behavioral Approach on Resilience of Couples, Pazuhesname - ye Zanan, 10(1), 1-23. magiran.com/p2029854
سید مرتضی احمدی تبار، بهنام مکوندی، منصور سودانی، مقایسه اثربخشی آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آموزه های دینی با آموزش خانواده به شیوه شناختی - رفتاری(CBT)بر تاب آوری زوجین. فصلنامه پژوهش نامه زنان، 1398؛ 10(1): 1-23. magiran.com/p2029854
Seyed Morteza Ahmaditabar, Behnam Makvandi , Mansor Sodani, Comparing the Effect of Positive Attitude based on Religious Doctrines and Family Training based on Cognitive Behavioral Approach on Resilience of Couples, Pazuhesname - ye Zanan, 2019; 10(1): 1-23. magiran.com/p2029854
سید مرتضی احمدی تبار، بهنام مکوندی، منصور سودانی، "مقایسه اثربخشی آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آموزه های دینی با آموزش خانواده به شیوه شناختی - رفتاری(CBT)بر تاب آوری زوجین"، فصلنامه پژوهش نامه زنان 10، شماره 1 (1398): 1-23. magiran.com/p2029854
Seyed Morteza Ahmaditabar, Behnam Makvandi , Mansor Sodani, "Comparing the Effect of Positive Attitude based on Religious Doctrines and Family Training based on Cognitive Behavioral Approach on Resilience of Couples", Pazuhesname - ye Zanan 10, no.1 (2019): 1-23. magiran.com/p2029854
سید مرتضی احمدی تبار، بهنام مکوندی، منصور سودانی، (1398). 'مقایسه اثربخشی آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آموزه های دینی با آموزش خانواده به شیوه شناختی - رفتاری(CBT)بر تاب آوری زوجین'، فصلنامه پژوهش نامه زنان، 10(1)، صص.1-23. magiran.com/p2029854
Seyed Morteza Ahmaditabar, Behnam Makvandi , Mansor Sodani, (2019). 'Comparing the Effect of Positive Attitude based on Religious Doctrines and Family Training based on Cognitive Behavioral Approach on Resilience of Couples', Pazuhesname - ye Zanan, 10(1), pp.1-23. magiran.com/p2029854
سید مرتضی احمدی تبار؛ بهنام مکوندی؛ منصور سودانی. "مقایسه اثربخشی آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آموزه های دینی با آموزش خانواده به شیوه شناختی - رفتاری(CBT)بر تاب آوری زوجین". فصلنامه پژوهش نامه زنان، 10 ،1 ، 1398، 1-23. magiran.com/p2029854
Seyed Morteza Ahmaditabar; Behnam Makvandi ; Mansor Sodani. "Comparing the Effect of Positive Attitude based on Religious Doctrines and Family Training based on Cognitive Behavioral Approach on Resilience of Couples", Pazuhesname - ye Zanan, 10, 1, 2019, 1-23. magiran.com/p2029854
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال