ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژده محمدی، محمدرضا اختصاصی، علی طالبی، زین العابدین، (1398). کاربرد بعد فراکتال در تحلیل حساسیت پذیری سازندهای زمین شناسی مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دشت یزد- اردکان)، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 8(24)، 1-18. magiran.com/p2029906
Mohammad Reza Ekhtesasi, Ali Talebi, Mojdeh Mohammadi, Seyed Zeinolabedin, (2019). The Application of fractal dimension and morphometric properties of drainage networks in the analysis of formation sensibility in arid areas (Case Study, Yazd-Ardakan Basin), Desert Ecosystem Engineering Journal, 8(24), 1-18. magiran.com/p2029906
مژده محمدی، محمدرضا اختصاصی، علی طالبی، زین العابدین، کاربرد بعد فراکتال در تحلیل حساسیت پذیری سازندهای زمین شناسی مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دشت یزد- اردکان). نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 1398؛ 8(24): 1-18. magiran.com/p2029906
Mohammad Reza Ekhtesasi, Ali Talebi, Mojdeh Mohammadi, Seyed Zeinolabedin, The Application of fractal dimension and morphometric properties of drainage networks in the analysis of formation sensibility in arid areas (Case Study, Yazd-Ardakan Basin), Desert Ecosystem Engineering Journal, 2019; 8(24): 1-18. magiran.com/p2029906
مژده محمدی، محمدرضا اختصاصی، علی طالبی، زین العابدین، "کاربرد بعد فراکتال در تحلیل حساسیت پذیری سازندهای زمین شناسی مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دشت یزد- اردکان)"، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان 8، شماره 24 (1398): 1-18. magiran.com/p2029906
Mohammad Reza Ekhtesasi, Ali Talebi, Mojdeh Mohammadi, Seyed Zeinolabedin, "The Application of fractal dimension and morphometric properties of drainage networks in the analysis of formation sensibility in arid areas (Case Study, Yazd-Ardakan Basin)", Desert Ecosystem Engineering Journal 8, no.24 (2019): 1-18. magiran.com/p2029906
مژده محمدی، محمدرضا اختصاصی، علی طالبی، زین العابدین، (1398). 'کاربرد بعد فراکتال در تحلیل حساسیت پذیری سازندهای زمین شناسی مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دشت یزد- اردکان)'، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 8(24)، صص.1-18. magiran.com/p2029906
Mohammad Reza Ekhtesasi, Ali Talebi, Mojdeh Mohammadi, Seyed Zeinolabedin, (2019). 'The Application of fractal dimension and morphometric properties of drainage networks in the analysis of formation sensibility in arid areas (Case Study, Yazd-Ardakan Basin)', Desert Ecosystem Engineering Journal, 8(24), pp.1-18. magiran.com/p2029906
مژده محمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ علی طالبی؛ زین العابدین. "کاربرد بعد فراکتال در تحلیل حساسیت پذیری سازندهای زمین شناسی مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دشت یزد- اردکان)". نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 8 ،24 ، 1398، 1-18. magiran.com/p2029906
Mohammad Reza Ekhtesasi; Ali Talebi; Mojdeh Mohammadi; Seyed Zeinolabedin. "The Application of fractal dimension and morphometric properties of drainage networks in the analysis of formation sensibility in arid areas (Case Study, Yazd-Ardakan Basin)", Desert Ecosystem Engineering Journal, 8, 24, 2019, 1-18. magiran.com/p2029906
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال