ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کریم سلیمانی، حمیدرضا پورقاسمی، فاطمه علی دادگان، (1398). مقایسه تکنیک های داده کاوی آنتروپی شانون و الگوریتم جنگل تصادفی در تهیه نقشه پتانسیل آب زیرزمینی جهرم، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 8(24)، 37-48. magiran.com/p2029908
Karim Solaimani, Fatemeh Alidadgan, Hamidreza Purghasemi, (2019). Comparison of Shannon Entropy Data Mining Techniques and Random Forest Algorithm to Preparing Underground Water Potential Map of Jahrom, Desert Ecosystem Engineering Journal, 8(24), 37-48. magiran.com/p2029908
کریم سلیمانی، حمیدرضا پورقاسمی، فاطمه علی دادگان، مقایسه تکنیک های داده کاوی آنتروپی شانون و الگوریتم جنگل تصادفی در تهیه نقشه پتانسیل آب زیرزمینی جهرم. نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 1398؛ 8(24): 37-48. magiran.com/p2029908
Karim Solaimani, Fatemeh Alidadgan, Hamidreza Purghasemi, Comparison of Shannon Entropy Data Mining Techniques and Random Forest Algorithm to Preparing Underground Water Potential Map of Jahrom, Desert Ecosystem Engineering Journal, 2019; 8(24): 37-48. magiran.com/p2029908
کریم سلیمانی، حمیدرضا پورقاسمی، فاطمه علی دادگان، "مقایسه تکنیک های داده کاوی آنتروپی شانون و الگوریتم جنگل تصادفی در تهیه نقشه پتانسیل آب زیرزمینی جهرم"، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان 8، شماره 24 (1398): 37-48. magiran.com/p2029908
Karim Solaimani, Fatemeh Alidadgan, Hamidreza Purghasemi, "Comparison of Shannon Entropy Data Mining Techniques and Random Forest Algorithm to Preparing Underground Water Potential Map of Jahrom", Desert Ecosystem Engineering Journal 8, no.24 (2019): 37-48. magiran.com/p2029908
کریم سلیمانی، حمیدرضا پورقاسمی، فاطمه علی دادگان، (1398). 'مقایسه تکنیک های داده کاوی آنتروپی شانون و الگوریتم جنگل تصادفی در تهیه نقشه پتانسیل آب زیرزمینی جهرم'، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 8(24)، صص.37-48. magiran.com/p2029908
Karim Solaimani, Fatemeh Alidadgan, Hamidreza Purghasemi, (2019). 'Comparison of Shannon Entropy Data Mining Techniques and Random Forest Algorithm to Preparing Underground Water Potential Map of Jahrom', Desert Ecosystem Engineering Journal, 8(24), pp.37-48. magiran.com/p2029908
کریم سلیمانی؛ حمیدرضا پورقاسمی؛ فاطمه علی دادگان. "مقایسه تکنیک های داده کاوی آنتروپی شانون و الگوریتم جنگل تصادفی در تهیه نقشه پتانسیل آب زیرزمینی جهرم". نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 8 ،24 ، 1398، 37-48. magiran.com/p2029908
Karim Solaimani; Fatemeh Alidadgan; Hamidreza Purghasemi. "Comparison of Shannon Entropy Data Mining Techniques and Random Forest Algorithm to Preparing Underground Water Potential Map of Jahrom", Desert Ecosystem Engineering Journal, 8, 24, 2019, 37-48. magiran.com/p2029908
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال