ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب میرشکاری، مجید صادقی نیا، مصطفی شیرمردی، مریم اسدی، (1398). ارزیابی کارایی عوامل اقلیمی و ژئومورفومتری در پیش بینی درصد پوشش گیاهی بر مبنای فرایندهای یادگیری ماشین.، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 8(24)، 65-78. magiran.com/p2029910
Zinab Mirshekari, Majid Sadeghinia, Mostafa Shirmardi, Maryam Asadi, (2019). Assessment of the Efficiency of Climatic factors and geomorphometry in predicting vegetation percentages based on machine learning processes, Desert Ecosystem Engineering Journal, 8(24), 65-78. magiran.com/p2029910
زینب میرشکاری، مجید صادقی نیا، مصطفی شیرمردی، مریم اسدی، ارزیابی کارایی عوامل اقلیمی و ژئومورفومتری در پیش بینی درصد پوشش گیاهی بر مبنای فرایندهای یادگیری ماشین.. نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 1398؛ 8(24): 65-78. magiran.com/p2029910
Zinab Mirshekari, Majid Sadeghinia, Mostafa Shirmardi, Maryam Asadi, Assessment of the Efficiency of Climatic factors and geomorphometry in predicting vegetation percentages based on machine learning processes, Desert Ecosystem Engineering Journal, 2019; 8(24): 65-78. magiran.com/p2029910
زینب میرشکاری، مجید صادقی نیا، مصطفی شیرمردی، مریم اسدی، "ارزیابی کارایی عوامل اقلیمی و ژئومورفومتری در پیش بینی درصد پوشش گیاهی بر مبنای فرایندهای یادگیری ماشین."، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان 8، شماره 24 (1398): 65-78. magiran.com/p2029910
Zinab Mirshekari, Majid Sadeghinia, Mostafa Shirmardi, Maryam Asadi, "Assessment of the Efficiency of Climatic factors and geomorphometry in predicting vegetation percentages based on machine learning processes", Desert Ecosystem Engineering Journal 8, no.24 (2019): 65-78. magiran.com/p2029910
زینب میرشکاری، مجید صادقی نیا، مصطفی شیرمردی، مریم اسدی، (1398). 'ارزیابی کارایی عوامل اقلیمی و ژئومورفومتری در پیش بینی درصد پوشش گیاهی بر مبنای فرایندهای یادگیری ماشین.'، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 8(24)، صص.65-78. magiran.com/p2029910
Zinab Mirshekari, Majid Sadeghinia, Mostafa Shirmardi, Maryam Asadi, (2019). 'Assessment of the Efficiency of Climatic factors and geomorphometry in predicting vegetation percentages based on machine learning processes', Desert Ecosystem Engineering Journal, 8(24), pp.65-78. magiran.com/p2029910
زینب میرشکاری؛ مجید صادقی نیا؛ مصطفی شیرمردی؛ مریم اسدی. "ارزیابی کارایی عوامل اقلیمی و ژئومورفومتری در پیش بینی درصد پوشش گیاهی بر مبنای فرایندهای یادگیری ماشین.". نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 8 ،24 ، 1398، 65-78. magiran.com/p2029910
Zinab Mirshekari; Majid Sadeghinia; Mostafa Shirmardi; Maryam Asadi. "Assessment of the Efficiency of Climatic factors and geomorphometry in predicting vegetation percentages based on machine learning processes", Desert Ecosystem Engineering Journal, 8, 24, 2019, 65-78. magiran.com/p2029910
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال