ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی دولت، احمد نوحه گر، سعید جانی زاده، (1398). پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از روش WQI و روش های زمین آمار (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سیلوه)، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 8(24)، 95-108. magiran.com/p2029912
Mojtaba Dolatkordestani, Ahmad Nohegar, Saeid Janizadeh, (2019). Groundwater quality zoning using WQI and Geo-statistical Methods for various consumptions, Desert Ecosystem Engineering Journal, 8(24), 95-108. magiran.com/p2029912
مجتبی دولت، احمد نوحه گر، سعید جانی زاده، پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از روش WQI و روش های زمین آمار (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سیلوه). نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 1398؛ 8(24): 95-108. magiran.com/p2029912
Mojtaba Dolatkordestani, Ahmad Nohegar, Saeid Janizadeh, Groundwater quality zoning using WQI and Geo-statistical Methods for various consumptions, Desert Ecosystem Engineering Journal, 2019; 8(24): 95-108. magiran.com/p2029912
مجتبی دولت، احمد نوحه گر، سعید جانی زاده، "پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از روش WQI و روش های زمین آمار (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سیلوه)"، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان 8، شماره 24 (1398): 95-108. magiran.com/p2029912
Mojtaba Dolatkordestani, Ahmad Nohegar, Saeid Janizadeh, "Groundwater quality zoning using WQI and Geo-statistical Methods for various consumptions", Desert Ecosystem Engineering Journal 8, no.24 (2019): 95-108. magiran.com/p2029912
مجتبی دولت، احمد نوحه گر، سعید جانی زاده، (1398). 'پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از روش WQI و روش های زمین آمار (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سیلوه)'، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 8(24)، صص.95-108. magiran.com/p2029912
Mojtaba Dolatkordestani, Ahmad Nohegar, Saeid Janizadeh, (2019). 'Groundwater quality zoning using WQI and Geo-statistical Methods for various consumptions', Desert Ecosystem Engineering Journal, 8(24), pp.95-108. magiran.com/p2029912
مجتبی دولت؛ احمد نوحه گر؛ سعید جانی زاده. "پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از روش WQI و روش های زمین آمار (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سیلوه)". نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 8 ،24 ، 1398، 95-108. magiran.com/p2029912
Mojtaba Dolatkordestani; Ahmad Nohegar; Saeid Janizadeh. "Groundwater quality zoning using WQI and Geo-statistical Methods for various consumptions", Desert Ecosystem Engineering Journal, 8, 24, 2019, 95-108. magiran.com/p2029912
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال