ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره ابراهیمی ، (1398). تحلیل اثر سرعت باد و رطوبت خاک بر تغییرات دید افقی ناشی از رخداد گردوغبار در مناطق خشک (منطقه مطالعاتی: جنوب شرق ایران)، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 8(24)، 109-121. magiran.com/p2029913
Zohre Ebrahimi, (2019). Analysis of the Effect of Wind Speed and Soil Moisture on Horizontal Visibility Variations Caused by Dust Event in Arid Regions (Study Region: Southeast of Iran), Desert Ecosystem Engineering Journal, 8(24), 109-121. magiran.com/p2029913
زهره ابراهیمی ، تحلیل اثر سرعت باد و رطوبت خاک بر تغییرات دید افقی ناشی از رخداد گردوغبار در مناطق خشک (منطقه مطالعاتی: جنوب شرق ایران). نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 1398؛ 8(24): 109-121. magiran.com/p2029913
Zohre Ebrahimi, Analysis of the Effect of Wind Speed and Soil Moisture on Horizontal Visibility Variations Caused by Dust Event in Arid Regions (Study Region: Southeast of Iran), Desert Ecosystem Engineering Journal, 2019; 8(24): 109-121. magiran.com/p2029913
زهره ابراهیمی ، "تحلیل اثر سرعت باد و رطوبت خاک بر تغییرات دید افقی ناشی از رخداد گردوغبار در مناطق خشک (منطقه مطالعاتی: جنوب شرق ایران)"، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان 8، شماره 24 (1398): 109-121. magiran.com/p2029913
Zohre Ebrahimi, "Analysis of the Effect of Wind Speed and Soil Moisture on Horizontal Visibility Variations Caused by Dust Event in Arid Regions (Study Region: Southeast of Iran)", Desert Ecosystem Engineering Journal 8, no.24 (2019): 109-121. magiran.com/p2029913
زهره ابراهیمی ، (1398). 'تحلیل اثر سرعت باد و رطوبت خاک بر تغییرات دید افقی ناشی از رخداد گردوغبار در مناطق خشک (منطقه مطالعاتی: جنوب شرق ایران)'، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 8(24)، صص.109-121. magiran.com/p2029913
Zohre Ebrahimi, (2019). 'Analysis of the Effect of Wind Speed and Soil Moisture on Horizontal Visibility Variations Caused by Dust Event in Arid Regions (Study Region: Southeast of Iran)', Desert Ecosystem Engineering Journal, 8(24), pp.109-121. magiran.com/p2029913
زهره ابراهیمی . "تحلیل اثر سرعت باد و رطوبت خاک بر تغییرات دید افقی ناشی از رخداد گردوغبار در مناطق خشک (منطقه مطالعاتی: جنوب شرق ایران)". نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 8 ،24 ، 1398، 109-121. magiran.com/p2029913
Zohre Ebrahimi. "Analysis of the Effect of Wind Speed and Soil Moisture on Horizontal Visibility Variations Caused by Dust Event in Arid Regions (Study Region: Southeast of Iran)", Desert Ecosystem Engineering Journal, 8, 24, 2019, 109-121. magiran.com/p2029913
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال