ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کمال ارجاعی، اکبر تقی زاده، علی حسین خانی، حمید محمدزاده، مهدی گنج، (1398). اثر فراوری دانه جو توسط اسید لاکتیک و استفاده از منابع مختلف چربی بر عملکرد، ترکیب اسیدهای چرب شیر و تولید پروتئین میکروبی در گاوهای هلشتاین شیرده، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 7(1)، 59-76. magiran.com/p2029935
Kamal Erjaei , Akbar Taghizadeh, Ali Hosseinkhani, Hamid Mohammadzadeh, Mahdi Ganj, (2019). Effects of barley treatment with lactic acid and using of different sources of dietary fat on performance, milk fatty acid profiles, and microbial protein synthesis in lactation Holstein cows, Journal of Ruminant Research, 7(1), 59-76. magiran.com/p2029935
کمال ارجاعی، اکبر تقی زاده، علی حسین خانی، حمید محمدزاده، مهدی گنج، اثر فراوری دانه جو توسط اسید لاکتیک و استفاده از منابع مختلف چربی بر عملکرد، ترکیب اسیدهای چرب شیر و تولید پروتئین میکروبی در گاوهای هلشتاین شیرده. مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 1398؛ 7(1): 59-76. magiran.com/p2029935
Kamal Erjaei , Akbar Taghizadeh, Ali Hosseinkhani, Hamid Mohammadzadeh, Mahdi Ganj, Effects of barley treatment with lactic acid and using of different sources of dietary fat on performance, milk fatty acid profiles, and microbial protein synthesis in lactation Holstein cows, Journal of Ruminant Research, 2019; 7(1): 59-76. magiran.com/p2029935
کمال ارجاعی، اکبر تقی زاده، علی حسین خانی، حمید محمدزاده، مهدی گنج، "اثر فراوری دانه جو توسط اسید لاکتیک و استفاده از منابع مختلف چربی بر عملکرد، ترکیب اسیدهای چرب شیر و تولید پروتئین میکروبی در گاوهای هلشتاین شیرده"، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان 7، شماره 1 (1398): 59-76. magiran.com/p2029935
Kamal Erjaei , Akbar Taghizadeh, Ali Hosseinkhani, Hamid Mohammadzadeh, Mahdi Ganj, "Effects of barley treatment with lactic acid and using of different sources of dietary fat on performance, milk fatty acid profiles, and microbial protein synthesis in lactation Holstein cows", Journal of Ruminant Research 7, no.1 (2019): 59-76. magiran.com/p2029935
کمال ارجاعی، اکبر تقی زاده، علی حسین خانی، حمید محمدزاده، مهدی گنج، (1398). 'اثر فراوری دانه جو توسط اسید لاکتیک و استفاده از منابع مختلف چربی بر عملکرد، ترکیب اسیدهای چرب شیر و تولید پروتئین میکروبی در گاوهای هلشتاین شیرده'، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 7(1)، صص.59-76. magiran.com/p2029935
Kamal Erjaei , Akbar Taghizadeh, Ali Hosseinkhani, Hamid Mohammadzadeh, Mahdi Ganj, (2019). 'Effects of barley treatment with lactic acid and using of different sources of dietary fat on performance, milk fatty acid profiles, and microbial protein synthesis in lactation Holstein cows', Journal of Ruminant Research, 7(1), pp.59-76. magiran.com/p2029935
کمال ارجاعی؛ اکبر تقی زاده؛ علی حسین خانی؛ حمید محمدزاده؛ مهدی گنج. "اثر فراوری دانه جو توسط اسید لاکتیک و استفاده از منابع مختلف چربی بر عملکرد، ترکیب اسیدهای چرب شیر و تولید پروتئین میکروبی در گاوهای هلشتاین شیرده". مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 7 ،1 ، 1398، 59-76. magiran.com/p2029935
Kamal Erjaei ; Akbar Taghizadeh; Ali Hosseinkhani; Hamid Mohammadzadeh; Mahdi Ganj. "Effects of barley treatment with lactic acid and using of different sources of dietary fat on performance, milk fatty acid profiles, and microbial protein synthesis in lactation Holstein cows", Journal of Ruminant Research, 7, 1, 2019, 59-76. magiran.com/p2029935
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال