ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین الله پورملک شاهی، فرشید فتاح نیا، هوشنگ جعفری، آرش آذرفر، صیف علی ورمقانی، گل ناز تاسلی، (1398). تاثیر سطوح مختلف پروتئین عبوری و اسید لینولئیک کونژوگه بر عملکرد بزغاله های در حال رشد، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 7(1)، 91-104. magiran.com/p2029937
Aminolah Pormalekshahi, Farshid Fatahnia , Hoshang Jafari, Arash Azarfar, Saifali Varmaghani, Golnaz Taasoli, (2019). Effect of different levels of rumen undegradable protein and conjugated linoleic acid on performance of growing goat kids, Journal of Ruminant Research, 7(1), 91-104. magiran.com/p2029937
امین الله پورملک شاهی، فرشید فتاح نیا، هوشنگ جعفری، آرش آذرفر، صیف علی ورمقانی، گل ناز تاسلی، تاثیر سطوح مختلف پروتئین عبوری و اسید لینولئیک کونژوگه بر عملکرد بزغاله های در حال رشد. مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 1398؛ 7(1): 91-104. magiran.com/p2029937
Aminolah Pormalekshahi, Farshid Fatahnia , Hoshang Jafari, Arash Azarfar, Saifali Varmaghani, Golnaz Taasoli, Effect of different levels of rumen undegradable protein and conjugated linoleic acid on performance of growing goat kids, Journal of Ruminant Research, 2019; 7(1): 91-104. magiran.com/p2029937
امین الله پورملک شاهی، فرشید فتاح نیا، هوشنگ جعفری، آرش آذرفر، صیف علی ورمقانی، گل ناز تاسلی، "تاثیر سطوح مختلف پروتئین عبوری و اسید لینولئیک کونژوگه بر عملکرد بزغاله های در حال رشد"، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان 7، شماره 1 (1398): 91-104. magiran.com/p2029937
Aminolah Pormalekshahi, Farshid Fatahnia , Hoshang Jafari, Arash Azarfar, Saifali Varmaghani, Golnaz Taasoli, "Effect of different levels of rumen undegradable protein and conjugated linoleic acid on performance of growing goat kids", Journal of Ruminant Research 7, no.1 (2019): 91-104. magiran.com/p2029937
امین الله پورملک شاهی، فرشید فتاح نیا، هوشنگ جعفری، آرش آذرفر، صیف علی ورمقانی، گل ناز تاسلی، (1398). 'تاثیر سطوح مختلف پروتئین عبوری و اسید لینولئیک کونژوگه بر عملکرد بزغاله های در حال رشد'، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 7(1)، صص.91-104. magiran.com/p2029937
Aminolah Pormalekshahi, Farshid Fatahnia , Hoshang Jafari, Arash Azarfar, Saifali Varmaghani, Golnaz Taasoli, (2019). 'Effect of different levels of rumen undegradable protein and conjugated linoleic acid on performance of growing goat kids', Journal of Ruminant Research, 7(1), pp.91-104. magiran.com/p2029937
امین الله پورملک شاهی؛ فرشید فتاح نیا؛ هوشنگ جعفری؛ آرش آذرفر؛ صیف علی ورمقانی؛ گل ناز تاسلی. "تاثیر سطوح مختلف پروتئین عبوری و اسید لینولئیک کونژوگه بر عملکرد بزغاله های در حال رشد". مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 7 ،1 ، 1398، 91-104. magiran.com/p2029937
Aminolah Pormalekshahi; Farshid Fatahnia ; Hoshang Jafari; Arash Azarfar; Saifali Varmaghani; Golnaz Taasoli. "Effect of different levels of rumen undegradable protein and conjugated linoleic acid on performance of growing goat kids", Journal of Ruminant Research, 7, 1, 2019, 91-104. magiran.com/p2029937
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال