ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره صفری، مریم ملکی، فاطمه کورکی نژاد قرایی، (1398). بررسی اثر حفاظتی اوژنول بر دیس لیپیدمی ناشی از سندرم متابولیکو وضعیت آنتی اکسیدانی سرم در مدل موش صحرایی نر، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 27(3)، 129-137. magiran.com/p2029976
Tahereh Safari, Maryam Maleki, Fatemeh Kourkinejad Gharaei, (2019). The Study of Protective Effect of Eugenol on DyslipidemiaCaused by Metabolic Syndrome and Serum Antioxidant Status in Male Rat Model, Ilam University of Medical Science, 27(3), 129-137. magiran.com/p2029976
طاهره صفری، مریم ملکی، فاطمه کورکی نژاد قرایی، بررسی اثر حفاظتی اوژنول بر دیس لیپیدمی ناشی از سندرم متابولیکو وضعیت آنتی اکسیدانی سرم در مدل موش صحرایی نر. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1398؛ 27(3): 129-137. magiran.com/p2029976
Tahereh Safari, Maryam Maleki, Fatemeh Kourkinejad Gharaei, The Study of Protective Effect of Eugenol on DyslipidemiaCaused by Metabolic Syndrome and Serum Antioxidant Status in Male Rat Model, Ilam University of Medical Science, 2019; 27(3): 129-137. magiran.com/p2029976
طاهره صفری، مریم ملکی، فاطمه کورکی نژاد قرایی، "بررسی اثر حفاظتی اوژنول بر دیس لیپیدمی ناشی از سندرم متابولیکو وضعیت آنتی اکسیدانی سرم در مدل موش صحرایی نر"، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 27، شماره 3 (1398): 129-137. magiran.com/p2029976
Tahereh Safari, Maryam Maleki, Fatemeh Kourkinejad Gharaei, "The Study of Protective Effect of Eugenol on DyslipidemiaCaused by Metabolic Syndrome and Serum Antioxidant Status in Male Rat Model", Ilam University of Medical Science 27, no.3 (2019): 129-137. magiran.com/p2029976
طاهره صفری، مریم ملکی، فاطمه کورکی نژاد قرایی، (1398). 'بررسی اثر حفاظتی اوژنول بر دیس لیپیدمی ناشی از سندرم متابولیکو وضعیت آنتی اکسیدانی سرم در مدل موش صحرایی نر'، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 27(3)، صص.129-137. magiran.com/p2029976
Tahereh Safari, Maryam Maleki, Fatemeh Kourkinejad Gharaei, (2019). 'The Study of Protective Effect of Eugenol on DyslipidemiaCaused by Metabolic Syndrome and Serum Antioxidant Status in Male Rat Model', Ilam University of Medical Science, 27(3), pp.129-137. magiran.com/p2029976
طاهره صفری؛ مریم ملکی؛ فاطمه کورکی نژاد قرایی. "بررسی اثر حفاظتی اوژنول بر دیس لیپیدمی ناشی از سندرم متابولیکو وضعیت آنتی اکسیدانی سرم در مدل موش صحرایی نر". مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 27 ،3 ، 1398، 129-137. magiran.com/p2029976
Tahereh Safari; Maryam Maleki; Fatemeh Kourkinejad Gharaei. "The Study of Protective Effect of Eugenol on DyslipidemiaCaused by Metabolic Syndrome and Serum Antioxidant Status in Male Rat Model", Ilam University of Medical Science, 27, 3, 2019, 129-137. magiran.com/p2029976
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال