ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد امامی اردستانی، مهدی شعبانی ، (1398). ارتباط سندرم متابولیک با شدت های مختلف بیماری انسدادی مزمن ریوی بر اساس معیارهای Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2017 (GOLD 2017)، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(532)، 708-713. magiran.com/p2029983
Mohammad Emami Ardestani, Mahdi Shabani , (2019). The Association between Metabolic Syndrome and the Severity of Chronic Obstructive Pulmonary Disease based on the Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2017 (GOLD 2017) Criteria, Journal Of Isfahan Medical School, 37(532), 708-713. magiran.com/p2029983
محمد امامی اردستانی، مهدی شعبانی ، ارتباط سندرم متابولیک با شدت های مختلف بیماری انسدادی مزمن ریوی بر اساس معیارهای Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2017 (GOLD 2017). مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(532): 708-713. magiran.com/p2029983
Mohammad Emami Ardestani, Mahdi Shabani , The Association between Metabolic Syndrome and the Severity of Chronic Obstructive Pulmonary Disease based on the Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2017 (GOLD 2017) Criteria, Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 37(532): 708-713. magiran.com/p2029983
محمد امامی اردستانی، مهدی شعبانی ، "ارتباط سندرم متابولیک با شدت های مختلف بیماری انسدادی مزمن ریوی بر اساس معیارهای Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2017 (GOLD 2017)"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 532 (1398): 708-713. magiran.com/p2029983
Mohammad Emami Ardestani, Mahdi Shabani , "The Association between Metabolic Syndrome and the Severity of Chronic Obstructive Pulmonary Disease based on the Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2017 (GOLD 2017) Criteria", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.532 (2019): 708-713. magiran.com/p2029983
محمد امامی اردستانی، مهدی شعبانی ، (1398). 'ارتباط سندرم متابولیک با شدت های مختلف بیماری انسدادی مزمن ریوی بر اساس معیارهای Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2017 (GOLD 2017)'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(532)، صص.708-713. magiran.com/p2029983
Mohammad Emami Ardestani, Mahdi Shabani , (2019). 'The Association between Metabolic Syndrome and the Severity of Chronic Obstructive Pulmonary Disease based on the Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2017 (GOLD 2017) Criteria', Journal Of Isfahan Medical School, 37(532), pp.708-713. magiran.com/p2029983
محمد امامی اردستانی؛ مهدی شعبانی . "ارتباط سندرم متابولیک با شدت های مختلف بیماری انسدادی مزمن ریوی بر اساس معیارهای Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2017 (GOLD 2017)". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،532 ، 1398، 708-713. magiran.com/p2029983
Mohammad Emami Ardestani; Mahdi Shabani . "The Association between Metabolic Syndrome and the Severity of Chronic Obstructive Pulmonary Disease based on the Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2017 (GOLD 2017) Criteria", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 532, 2019, 708-713. magiran.com/p2029983
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال