ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید کریم پور ریحان، حمیدرضا ناصری، عابد دانش، (1398). امکان سنجی پتانسیل های اکوتوریسم و ژئوتوریسم و تاثیر آن بر افزایش توان اقتصادی مردم بومی مناطق بیابانی (مطالعه موردی: منطقه جنوب گرمسار)، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9(3)، 81-91. magiran.com/p2030069
Majid Karimpourreihan , Hamidreza Naseri, Abed Danesh, (2019). Feasibility Study of Ecotourism and Geotourism Potentials and Its Impact on Increasing the Economic Power of Indigenous Peoples in the Desert Regions (Case Study: Southern Garmsar Region(, Quarterly of Geography (Regional Planing), 9(3), 81-91. magiran.com/p2030069
مجید کریم پور ریحان، حمیدرضا ناصری، عابد دانش، امکان سنجی پتانسیل های اکوتوریسم و ژئوتوریسم و تاثیر آن بر افزایش توان اقتصادی مردم بومی مناطق بیابانی (مطالعه موردی: منطقه جنوب گرمسار). فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 1398؛ 9(3): 81-91. magiran.com/p2030069
Majid Karimpourreihan , Hamidreza Naseri, Abed Danesh, Feasibility Study of Ecotourism and Geotourism Potentials and Its Impact on Increasing the Economic Power of Indigenous Peoples in the Desert Regions (Case Study: Southern Garmsar Region(, Quarterly of Geography (Regional Planing), 2019; 9(3): 81-91. magiran.com/p2030069
مجید کریم پور ریحان، حمیدرضا ناصری، عابد دانش، "امکان سنجی پتانسیل های اکوتوریسم و ژئوتوریسم و تاثیر آن بر افزایش توان اقتصادی مردم بومی مناطق بیابانی (مطالعه موردی: منطقه جنوب گرمسار)"، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) 9، شماره 3 (1398): 81-91. magiran.com/p2030069
Majid Karimpourreihan , Hamidreza Naseri, Abed Danesh, "Feasibility Study of Ecotourism and Geotourism Potentials and Its Impact on Increasing the Economic Power of Indigenous Peoples in the Desert Regions (Case Study: Southern Garmsar Region(", Quarterly of Geography (Regional Planing) 9, no.3 (2019): 81-91. magiran.com/p2030069
مجید کریم پور ریحان، حمیدرضا ناصری، عابد دانش، (1398). 'امکان سنجی پتانسیل های اکوتوریسم و ژئوتوریسم و تاثیر آن بر افزایش توان اقتصادی مردم بومی مناطق بیابانی (مطالعه موردی: منطقه جنوب گرمسار)'، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9(3)، صص.81-91. magiran.com/p2030069
Majid Karimpourreihan , Hamidreza Naseri, Abed Danesh, (2019). 'Feasibility Study of Ecotourism and Geotourism Potentials and Its Impact on Increasing the Economic Power of Indigenous Peoples in the Desert Regions (Case Study: Southern Garmsar Region(', Quarterly of Geography (Regional Planing), 9(3), pp.81-91. magiran.com/p2030069
مجید کریم پور ریحان؛ حمیدرضا ناصری؛ عابد دانش. "امکان سنجی پتانسیل های اکوتوریسم و ژئوتوریسم و تاثیر آن بر افزایش توان اقتصادی مردم بومی مناطق بیابانی (مطالعه موردی: منطقه جنوب گرمسار)". فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9 ،3 ، 1398، 81-91. magiran.com/p2030069
Majid Karimpourreihan ; Hamidreza Naseri; Abed Danesh. "Feasibility Study of Ecotourism and Geotourism Potentials and Its Impact on Increasing the Economic Power of Indigenous Peoples in the Desert Regions (Case Study: Southern Garmsar Region(", Quarterly of Geography (Regional Planing), 9, 3, 2019, 81-91. magiran.com/p2030069
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال