ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پرویز پورکریمی، کریم حاجی زاده، رضا رضالو، بهروز افخمی، (1398). ارزیابی و رتبه بندی عوامل طبیعی موثر در پراکنش سکونتگاه های قلعه ای استان اردبیل با استفاده از مدل ویکور، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9(3)، 261-273. magiran.com/p2030081
Parviz Purkarimi, Karim Hajizadeh , Reza Rezaloo, Behrouz Afkhami, (2019). Evaluation and ranking of natural factors affecting the distribution of castle settlements in Ardabil province using the VIKOR model, Quarterly of Geography (Regional Planing), 9(3), 261-273. magiran.com/p2030081
پرویز پورکریمی، کریم حاجی زاده، رضا رضالو، بهروز افخمی، ارزیابی و رتبه بندی عوامل طبیعی موثر در پراکنش سکونتگاه های قلعه ای استان اردبیل با استفاده از مدل ویکور. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 1398؛ 9(3): 261-273. magiran.com/p2030081
Parviz Purkarimi, Karim Hajizadeh , Reza Rezaloo, Behrouz Afkhami, Evaluation and ranking of natural factors affecting the distribution of castle settlements in Ardabil province using the VIKOR model, Quarterly of Geography (Regional Planing), 2019; 9(3): 261-273. magiran.com/p2030081
پرویز پورکریمی، کریم حاجی زاده، رضا رضالو، بهروز افخمی، "ارزیابی و رتبه بندی عوامل طبیعی موثر در پراکنش سکونتگاه های قلعه ای استان اردبیل با استفاده از مدل ویکور"، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) 9، شماره 3 (1398): 261-273. magiran.com/p2030081
Parviz Purkarimi, Karim Hajizadeh , Reza Rezaloo, Behrouz Afkhami, "Evaluation and ranking of natural factors affecting the distribution of castle settlements in Ardabil province using the VIKOR model", Quarterly of Geography (Regional Planing) 9, no.3 (2019): 261-273. magiran.com/p2030081
پرویز پورکریمی، کریم حاجی زاده، رضا رضالو، بهروز افخمی، (1398). 'ارزیابی و رتبه بندی عوامل طبیعی موثر در پراکنش سکونتگاه های قلعه ای استان اردبیل با استفاده از مدل ویکور'، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9(3)، صص.261-273. magiran.com/p2030081
Parviz Purkarimi, Karim Hajizadeh , Reza Rezaloo, Behrouz Afkhami, (2019). 'Evaluation and ranking of natural factors affecting the distribution of castle settlements in Ardabil province using the VIKOR model', Quarterly of Geography (Regional Planing), 9(3), pp.261-273. magiran.com/p2030081
پرویز پورکریمی؛ کریم حاجی زاده؛ رضا رضالو؛ بهروز افخمی. "ارزیابی و رتبه بندی عوامل طبیعی موثر در پراکنش سکونتگاه های قلعه ای استان اردبیل با استفاده از مدل ویکور". فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 9 ،3 ، 1398، 261-273. magiran.com/p2030081
Parviz Purkarimi; Karim Hajizadeh ; Reza Rezaloo; Behrouz Afkhami. "Evaluation and ranking of natural factors affecting the distribution of castle settlements in Ardabil province using the VIKOR model", Quarterly of Geography (Regional Planing), 9, 3, 2019, 261-273. magiran.com/p2030081
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال