ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیدرضا هروی زاده، منیره خادم، رامین نبی زاده، سید جمال الدین شاه طاهری، (1398). ساخت و بهینه سازی عمل کرد جاذب پلیمری قالب مولکولی به منظور تشخیص انتخابی دو ایزومر پیرتروییدی در نمونه بیولوژیکی، مجله بهداشت و ایمنی کار، 9(3)، 168-178. magiran.com/p2030105
Omid Reza Heravizadeh, Monireh Khadem, Ramin Nabizadeh, Seyed Jamaleddin Shahtaheri, (2019). Synthesis and optimization of application of a molecular imprinted sorbent for selective determination of two pyrethroid isomers from biological sample, Journal of Health and Safety at Work, 9(3), 168-178. magiran.com/p2030105
امیدرضا هروی زاده، منیره خادم، رامین نبی زاده، سید جمال الدین شاه طاهری، ساخت و بهینه سازی عمل کرد جاذب پلیمری قالب مولکولی به منظور تشخیص انتخابی دو ایزومر پیرتروییدی در نمونه بیولوژیکی. مجله بهداشت و ایمنی کار، 1398؛ 9(3): 168-178. magiran.com/p2030105
Omid Reza Heravizadeh, Monireh Khadem, Ramin Nabizadeh, Seyed Jamaleddin Shahtaheri, Synthesis and optimization of application of a molecular imprinted sorbent for selective determination of two pyrethroid isomers from biological sample, Journal of Health and Safety at Work, 2019; 9(3): 168-178. magiran.com/p2030105
امیدرضا هروی زاده، منیره خادم، رامین نبی زاده، سید جمال الدین شاه طاهری، "ساخت و بهینه سازی عمل کرد جاذب پلیمری قالب مولکولی به منظور تشخیص انتخابی دو ایزومر پیرتروییدی در نمونه بیولوژیکی"، مجله بهداشت و ایمنی کار 9، شماره 3 (1398): 168-178. magiran.com/p2030105
Omid Reza Heravizadeh, Monireh Khadem, Ramin Nabizadeh, Seyed Jamaleddin Shahtaheri, "Synthesis and optimization of application of a molecular imprinted sorbent for selective determination of two pyrethroid isomers from biological sample", Journal of Health and Safety at Work 9, no.3 (2019): 168-178. magiran.com/p2030105
امیدرضا هروی زاده، منیره خادم، رامین نبی زاده، سید جمال الدین شاه طاهری، (1398). 'ساخت و بهینه سازی عمل کرد جاذب پلیمری قالب مولکولی به منظور تشخیص انتخابی دو ایزومر پیرتروییدی در نمونه بیولوژیکی'، مجله بهداشت و ایمنی کار، 9(3)، صص.168-178. magiran.com/p2030105
Omid Reza Heravizadeh, Monireh Khadem, Ramin Nabizadeh, Seyed Jamaleddin Shahtaheri, (2019). 'Synthesis and optimization of application of a molecular imprinted sorbent for selective determination of two pyrethroid isomers from biological sample', Journal of Health and Safety at Work, 9(3), pp.168-178. magiran.com/p2030105
امیدرضا هروی زاده؛ منیره خادم؛ رامین نبی زاده؛ سید جمال الدین شاه طاهری. "ساخت و بهینه سازی عمل کرد جاذب پلیمری قالب مولکولی به منظور تشخیص انتخابی دو ایزومر پیرتروییدی در نمونه بیولوژیکی". مجله بهداشت و ایمنی کار، 9 ،3 ، 1398، 168-178. magiran.com/p2030105
Omid Reza Heravizadeh; Monireh Khadem; Ramin Nabizadeh; Seyed Jamaleddin Shahtaheri. "Synthesis and optimization of application of a molecular imprinted sorbent for selective determination of two pyrethroid isomers from biological sample", Journal of Health and Safety at Work, 9, 3, 2019, 168-178. magiran.com/p2030105
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال