ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیمین افشار، محمدباقر علیزاده اقدم، محمد عباس زاده، کمال کوهی، (1398). فراتحلیل مطالعات انجام شده درباره عوامل موثر بر ترس از جرم در بین شهروندان ایرانی، نشریه مسائل اجتماعی ایران، 10(1)، 5-26. magiran.com/p2030118
Simin Afshar, Mohammad Bagher Alizadeh Aghdam, Mohammad Abbaszadeh, Kamal Kouhi, (2019). Investigating Factors Affecting Fear of Crime among Iranian Citizens Using the Meta-Analysis Method, Journal of Social Problems of Iran, 10(1), 5-26. magiran.com/p2030118
سیمین افشار، محمدباقر علیزاده اقدم، محمد عباس زاده، کمال کوهی، فراتحلیل مطالعات انجام شده درباره عوامل موثر بر ترس از جرم در بین شهروندان ایرانی. نشریه مسائل اجتماعی ایران، 1398؛ 10(1): 5-26. magiran.com/p2030118
Simin Afshar, Mohammad Bagher Alizadeh Aghdam, Mohammad Abbaszadeh, Kamal Kouhi, Investigating Factors Affecting Fear of Crime among Iranian Citizens Using the Meta-Analysis Method, Journal of Social Problems of Iran, 2019; 10(1): 5-26. magiran.com/p2030118
سیمین افشار، محمدباقر علیزاده اقدم، محمد عباس زاده، کمال کوهی، "فراتحلیل مطالعات انجام شده درباره عوامل موثر بر ترس از جرم در بین شهروندان ایرانی"، نشریه مسائل اجتماعی ایران 10، شماره 1 (1398): 5-26. magiran.com/p2030118
Simin Afshar, Mohammad Bagher Alizadeh Aghdam, Mohammad Abbaszadeh, Kamal Kouhi, "Investigating Factors Affecting Fear of Crime among Iranian Citizens Using the Meta-Analysis Method", Journal of Social Problems of Iran 10, no.1 (2019): 5-26. magiran.com/p2030118
سیمین افشار، محمدباقر علیزاده اقدم، محمد عباس زاده، کمال کوهی، (1398). 'فراتحلیل مطالعات انجام شده درباره عوامل موثر بر ترس از جرم در بین شهروندان ایرانی'، نشریه مسائل اجتماعی ایران، 10(1)، صص.5-26. magiran.com/p2030118
Simin Afshar, Mohammad Bagher Alizadeh Aghdam, Mohammad Abbaszadeh, Kamal Kouhi, (2019). 'Investigating Factors Affecting Fear of Crime among Iranian Citizens Using the Meta-Analysis Method', Journal of Social Problems of Iran, 10(1), pp.5-26. magiran.com/p2030118
سیمین افشار؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده؛ کمال کوهی. "فراتحلیل مطالعات انجام شده درباره عوامل موثر بر ترس از جرم در بین شهروندان ایرانی". نشریه مسائل اجتماعی ایران، 10 ،1 ، 1398، 5-26. magiran.com/p2030118
Simin Afshar; Mohammad Bagher Alizadeh Aghdam; Mohammad Abbaszadeh; Kamal Kouhi. "Investigating Factors Affecting Fear of Crime among Iranian Citizens Using the Meta-Analysis Method", Journal of Social Problems of Iran, 10, 1, 2019, 5-26. magiran.com/p2030118
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال