ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یعقوب فروتن، مینا ارشادیان، (1398). تحلیل اجتماعی و جمعیت شناختی نگرش دینی در ایران، نشریه مسائل اجتماعی ایران، 10(1)، 171-194. magiran.com/p2030125
Yaqoub Foroutan, Mina Eershadianmina, (2019). Socio-Demographic Analysis of Religious Attitude in Iran, Journal of Social Problems of Iran, 10(1), 171-194. magiran.com/p2030125
یعقوب فروتن، مینا ارشادیان، تحلیل اجتماعی و جمعیت شناختی نگرش دینی در ایران. نشریه مسائل اجتماعی ایران، 1398؛ 10(1): 171-194. magiran.com/p2030125
Yaqoub Foroutan, Mina Eershadianmina, Socio-Demographic Analysis of Religious Attitude in Iran, Journal of Social Problems of Iran, 2019; 10(1): 171-194. magiran.com/p2030125
یعقوب فروتن، مینا ارشادیان، "تحلیل اجتماعی و جمعیت شناختی نگرش دینی در ایران"، نشریه مسائل اجتماعی ایران 10، شماره 1 (1398): 171-194. magiran.com/p2030125
Yaqoub Foroutan, Mina Eershadianmina, "Socio-Demographic Analysis of Religious Attitude in Iran", Journal of Social Problems of Iran 10, no.1 (2019): 171-194. magiran.com/p2030125
یعقوب فروتن، مینا ارشادیان، (1398). 'تحلیل اجتماعی و جمعیت شناختی نگرش دینی در ایران'، نشریه مسائل اجتماعی ایران، 10(1)، صص.171-194. magiran.com/p2030125
Yaqoub Foroutan, Mina Eershadianmina, (2019). 'Socio-Demographic Analysis of Religious Attitude in Iran', Journal of Social Problems of Iran, 10(1), pp.171-194. magiran.com/p2030125
یعقوب فروتن؛ مینا ارشادیان. "تحلیل اجتماعی و جمعیت شناختی نگرش دینی در ایران". نشریه مسائل اجتماعی ایران، 10 ،1 ، 1398، 171-194. magiran.com/p2030125
Yaqoub Foroutan; Mina Eershadianmina. "Socio-Demographic Analysis of Religious Attitude in Iran", Journal of Social Problems of Iran, 10, 1, 2019, 171-194. magiran.com/p2030125
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال