ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرگس محمودی، عبدالکریم حسین پور، محمد رضایی، (1398). تجزیه و تحلیل بهره وری کل عوامل تولید در بخش های منتخب با وجود شاخص تحریم های اقتصادی، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 54(128)، 659-693. magiran.com/p2030148
Narges Mahmodi, Abdolkarim Hosseinpoor , Mohammad Rezaei, (2019). Analysis of Total Factor Productivity in Selected Sectors with the Economic Sanctions Index, Tahghighate Eghtesadi, 54(128), 659-693. magiran.com/p2030148
نرگس محمودی، عبدالکریم حسین پور، محمد رضایی، تجزیه و تحلیل بهره وری کل عوامل تولید در بخش های منتخب با وجود شاخص تحریم های اقتصادی. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 1398؛ 54(128): 659-693. magiran.com/p2030148
Narges Mahmodi, Abdolkarim Hosseinpoor , Mohammad Rezaei, Analysis of Total Factor Productivity in Selected Sectors with the Economic Sanctions Index, Tahghighate Eghtesadi, 2019; 54(128): 659-693. magiran.com/p2030148
نرگس محمودی، عبدالکریم حسین پور، محمد رضایی، "تجزیه و تحلیل بهره وری کل عوامل تولید در بخش های منتخب با وجود شاخص تحریم های اقتصادی"، فصلنامه تحقیقات اقتصادی 54، شماره 128 (1398): 659-693. magiran.com/p2030148
Narges Mahmodi, Abdolkarim Hosseinpoor , Mohammad Rezaei, "Analysis of Total Factor Productivity in Selected Sectors with the Economic Sanctions Index", Tahghighate Eghtesadi 54, no.128 (2019): 659-693. magiran.com/p2030148
نرگس محمودی، عبدالکریم حسین پور، محمد رضایی، (1398). 'تجزیه و تحلیل بهره وری کل عوامل تولید در بخش های منتخب با وجود شاخص تحریم های اقتصادی'، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 54(128)، صص.659-693. magiran.com/p2030148
Narges Mahmodi, Abdolkarim Hosseinpoor , Mohammad Rezaei, (2019). 'Analysis of Total Factor Productivity in Selected Sectors with the Economic Sanctions Index', Tahghighate Eghtesadi, 54(128), pp.659-693. magiran.com/p2030148
نرگس محمودی؛ عبدالکریم حسین پور؛ محمد رضایی. "تجزیه و تحلیل بهره وری کل عوامل تولید در بخش های منتخب با وجود شاخص تحریم های اقتصادی". فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 54 ،128 ، 1398، 659-693. magiran.com/p2030148
Narges Mahmodi; Abdolkarim Hosseinpoor ; Mohammad Rezaei. "Analysis of Total Factor Productivity in Selected Sectors with the Economic Sanctions Index", Tahghighate Eghtesadi, 54, 128, 2019, 659-693. magiran.com/p2030148
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال